MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,14000 BUKIT MERTAJAM,
PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//wwww.mpsp.gov.my
Emel : perolehan@mpsp.gov.my

Kenyataan (Tender & Sebutharga)


Makluman kepada semua petender/kontraktor/pembekal (Klik)


No. Tender

:

T0415076

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

10/06/2015

Tarikh Tutup

:

08/07/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA PEMBINAAN TEMPAT LETAK KENDERAAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI DEPOH PEMBERSIHAN BAGAN LALLANG MAK MANDIN SEBERANG PERAI UTARA

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CID B) DAN BERDAFTAR DI SEBERANG PERAI UTARA. LAWATAN TAPAK PADA 17/6/2015 JAM 3.00 PETANG DI DEPOH PEM BERSIHAN BAGAN LALLANG MAK MANDIN. WAJIB HADIR PEN AMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Tender

:

T1715008

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

18/06/2015

Tarikh Tutup

:

08/07/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Tidak Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN MEMBEKAL PERALATAN KESELAMATAN UNTUK KAKITANGAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PEMBEKAL-PEMBE KAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MAL AYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG YANG BERKAIT AN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER SE PERTI BERIKUT

No. Sebutharga

:

S1415002

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

30/06/2015

Tarikh Tutup

:

13/07/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN MENCETAK DAN MEMBEKAL STIKER BULANAN MELETAK KERETA 2015-2016 (SEBUTHARGA SEMULA)

Keterangan :
SEBUTHARGA DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR YANG BERDAFT AR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH B IDANG 221603 MENCETAK LABEL, POSTER, PELEKAT DAN I RON ON (PERLU LESEN KDN) ATAU 221604 MENCETAK LABE L, POSTER DAN PELEKAT (PLASTIK) (PERLU LESEN KDN)

No. Tender

:

T0415062

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

22/06/2015

Tarikh Tutup

:

21/07/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN PEMBINAAN PARIT MONSUN TERTUTUP DITEPI SE KOLAH SJK(C) CHUNG HWA, JALAN TELAGA AIR DAN BERHA MPIRAN BOMBA SUKARELA, JALAN PERNIAGAAN MELUR, JAL AN RAJA UDA, SPU

Keterangan :
LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (C IDB) - GRED G3-CE-CE21
LAWATAN TAPAK WAJIB DI HADIRI OLEH PENAMA ATAS SIJIL SAHAJA. PADA 30/6/20 15 JAM 10.00 PAGI DI AUDITORIUM MPSP TINGKAT BAWAH , IBU PEJABAT MPSP.

No. Tender

:

T0415071

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

22/06/2015

Tarikh Tutup

:

21/07/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN PEMBINAAN RUMAH PAM SERTA MENAIKTARAF SIS TEM PERPARITAN DAN INFRASTRUKTUR DI TAMAN MERAK, S EBERANG PERAI SELATAN

Keterangan :

LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSI A (CIDB) - GRED G4:CE06, CE21 DAN M15.
LAWATAN TAPAK WAJIB DIHADIRI OLEH PENAMA ATAS SIJIL SAHAJ A. PADA 30/6/2015 JAM 3.00 PETANG DI AUDITORIUM MP SP TINGKAT BAWAH, IBU PEJABAT MPSP.

No. Tender

:

T0415035

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

22/06/2015

Tarikh Tutup

:

23/07/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PARIT DALAM TAMAN PERUMAHAN DAN LAIN-LAIN KERJA YA NG BERKAITAN DI PARLIMEN BUKIT MERTAJAM (P45), SE BERANG PERAI TENGAH, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
TAWARAN ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRA KTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN IN DUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) GRED G4 KAT EGORI CE, SUB KEPALA CE21 DAN CE 32 SERTA MASIH D IBENARKAN MENYERTAI TENDER. TAKLIMAT ADALAH WAJIB. SILA BAWA BERSAMA SIJIL ASAL CIDB UNTUK PENDAFTAR AN. HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTARAN CIDB SAHA JA DIBENARKAN UNTUK MENGHADIRI TAKLIMAT. TAKLIMA T /LAWATAN TAPAK PADA 2/7/2015 JAM 10.00 PAGI DI A UDITORIUM MPSP (WAJIB)

No. Tender

:

T0415037

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

22/06/2015

Tarikh Tutup

:

23/07/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PARIT DALAM TAMAN PERUMAHAN DAN LAIN-LAIN KERJA YA NG BERKAITAN DI PARLIMEN NIBONG TEBAL (P47), SEBE RANG PERAI SELATAN, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
TAWARAN ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRA KTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN IN DUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) GRED G4 KAT EGORI CE, SUB KEPALA CE21 DAN CE 32 SERTA MASIH D IBENARKAN MENYERTAI TENDER. TAKLIMAT ADALAH WAJIB. SILA BAWA BERSAMA SIJIL ASAL CIDB UNTUK PENDAFTAR AN. HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTARAN CIDB SAHA JA DIBENARKAN UNTUK MENGHADIRI TAKLIMAT. TAKLIMA T /LAWATAN TAPAK PADA 2/7/2015 JAM 10.00 PAGI DI A UDITORIUM MPSP (WAJIB)

No. Tender

:

T0415036

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

22/06/2015

Tarikh Tutup

:

23/07/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PARIT DALAM TAMAN PERUMAHAN DAN LAIN-LAIN KERJA YA NG BERKAITAN DI PARLIMEN BATU KAWAN (P46), SEBERA NG PERAI SELATAN, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH DUA (2 ) TAHUN

Keterangan :
TAWARAN ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRA KTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN IN DUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) GRED G4 KAT EGORI CE, SUB KEPALA CE21 DAN CE 32 SERTA MASIH DI BENARKAN MENYERTAI TENDER. TAKLIMAT ADALAH WAJIB. SILA BAWA BERSAMA SIJIL ASAL CIDB UNTUK PENDAFTARA N. HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTARAN CIDB SAHAJ A DIBENARKAN UNTUK MENGHADIRI TAKLIMAT. TAKLIMAT /LAWATAN TAPAK PADA 2/7/2015 JAM 10.00 PAGI DI AU DITORIUM MPSP (WAJIB)

No. Tender

:

T0415034

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

22/06/2015

Tarikh Tutup

:

23/07/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PARIT DALAM TAMAN PERUMAHAN DAN LAIN-LAIN KERJA YA NG BERKAITAN DI PARLIMEN PERMATANG PAUH (P44), SE BERANG PERAI TENGAH, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
TAWARAN ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRA KTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN IN DUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) GRED G4 KAT EGORI CE, SUB KEPALA CE21 DAN CE 32 SERTA MASIH DI BENARKAN MENYERTAI TENDER. TAKLIMAT ADALAH WAJIB. SILA BAWA BERSAMA SIJIL ASAL CIDB UNTUK PENDAFTARA N. HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTARAN CIDB SAHAJ A DIBENARKAN UNTUK MENGHADIRI TAKLIMAT. TAKLIMAT /LAWATAN TAPAK PADA 2/7/2015 JAM 10.00 PAGI DI AU DITORIUM MPSP (WAJIB)

No. Tender

:

T0415032

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

22/06/2015

Tarikh Tutup

:

23/07/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PARIT DALAM TAMAN PERUMAHAN DAN LAIN-LAIN KERJA YA NG BERKAITAN DI PARLIMEN KEPALA BATAS (P41) DAN TA SEK GELUGOR (P42), SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PI NANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
TAWARAN ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRA KTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN IN DUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) GRED G4 KAT EGORI CE, SUB KEPALA CE21 DAN CE 32 SERTA MASIH DI BENARKAN MENYERTAI TENDER. TAKLIMAT ADALAH WAJIB. SILA BAWA BERSAMA SIJIL ASAL CIDB UNTUK PENDAFTARA N. HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTARAN CIDB SAHAJ A DIBENARKAN UNTUK MENGHADIRI TAKLIMAT. TAKLIMA T /LAWATAN TAPAK PADA 2/7/2015 JAM 10.00 PAGI DI A UDITORIUM MPSP (WAJIB)

No. Tender

:

T0415033

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

22/06/2015

Tarikh Tutup

:

23/07/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PARIT DALAM TAMAN PERUMAHAN DAN LAIN-LAIN KERJA YA NG BERKAITAN DI PARLIMEN BAGAN (P43), SEBERANG PE RAI UTARA, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
TAWARAN ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRA KTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN IN DUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) GRED G4 KAT EGORI CE, SUB KEPALA CE21 DAN CE 32 SERTA MASIH D IBENARKAN MENYERTAI TENDER. TAKLIMAT ADALAH WAJIB. SILA BAWA BERSAMA SIJIL ASAL CIDB UNTUK PENDAFTAR AN. HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTARAN CIDB SAHA JA DIBENARKAN UNTUK MENGHADIRI TAKLIMAT. TAKLIMA T /LAWATAN TAPAK PADA 2/7/2015 JAM 10.00 PAGI DI A UDITORIUM MPSP (WAJIB)

No. Tender

:

T0415092

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

01/07/2015

Tarikh Tutup

:

29/07/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN TAMBAHAN BANGUNAN BENGKEL KEJURUTERAAN DA N KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN RUANG LATIHAN, SETOR PERALATAN DAN BUMBUNG BANGUNAN BENGKEL UTAMA PUSKE B

Keterangan :
TAWARAN INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KO NTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA(LPIPM/CIDB) GRED G3, KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 SERTA MASIH DIBENARK AN MENYERTAI TENDER. LAWATAN / TAKLIMAT WAJIB HADI R BAGI PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA. PADA 8/7/2015 JAM 10.00 PAGI DI PUSAT SERVIS KENDERAAN BERAT (P USKEB) MAK MANDIN, SPU.

No. Tender

:

T0415090

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

01/07/2015

Tarikh Tutup

:

29/07/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PEMBINAAN DEPOH OPERASI PEMBERSIHAN MPSP DI TAMAN INDERAWASIH, DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH, PULAU P INANG.

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KON TRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) YANG BERKAITAN SAHAJA. LAWATAN / TAKLIMAT WAJIB HADIR BAGI PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA. PADA 8/7/2015 JAM 2.45 PET ANG DI AUDITORIUM MPSP.

No. Tender

:

T0415080

Harga Dokumen

:

RM100

Tarikh Iklan

:

01/07/2015

Tarikh Tutup

:

30/07/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN KONTRAK TAHUNAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN DA N PENYELENGGARAAN PASAR AWAM, KOMPLEKS MAKANAN, GE RAI MAKAN , PUSAT PENJAJA DAN KIOSK DI SEBERANG P ERAI TENGAH BAGI TEMPOH DUA (2 )TAHUN

Keterangan :
TAWARAN ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRA KTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN IN DUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) GRED G3 KAT EGORI B DAN CE, PENGKHUSUSAN B04 DAN CE21. LAWA TAN TAPAK PADA 9/7/2015 JAM 10.00 PAGI DI AUDITORI UM MPSP. WAJIB HADIR BAGI PENAMA DI DALAM SJIJL SA HAJA.

No. Tender

:

T0415046

Harga Dokumen

:

RM100

Tarikh Iklan

:

01/07/2015

Tarikh Tutup

:

30/07/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN KONTRAK TAHUNAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN DA N PENYELENGGARAAN PASAR AWAM, KOMPLEKS MAKANAN, GE RAI MAKAN , PUSAT PENJAJA DAN KIOSK DI SEBERANG P ERAI UTARA DAN SELATAN BAGI TEMPOH DUA (2 )TAHUN

Keterangan :
TAWARAN ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRA KTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN IN DUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) GRED G3 KAT EGORI B DAN CE, PENGKHUSUSAN B04 DAN CE21. LAWATA N TAPAK PADA 9/7/2015 JAM 10.00 PAGI DI AUDITORIUM MPSP. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.