MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,14000 BUKIT MERTAJAM,
PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//wwww.mpsp.gov.my
Emel : perolehan@mpsp.gov.my

Kenyataan (Tender & Sebutharga)


Makluman kepada semua petender/kontraktor/pembekal (Klik)


  MyMPSP Notifikasi tender & sebutharga boleh diperolehi melalui aplikasi MyMPSP.

No. Tender

:

T0317003

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

11/07/2017

Tarikh Tutup

:

07/08/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN AM JALAN DI BAWAH PENYELE NGGARAAN DEPOH PEMBERSIHAN BAGAN LALANG

Keterangan :
TENDER PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN AM JALAN DI BAWAH PENYELENGGARAAN DEPOH PEMBERSIHAN BAGAN LALANG. TA KLIMAT PADA 17/7/2017 DI AUDITORIUM MPSP JAM 9.30 PAGI (WAJIB )

No. Tender

:

T0317010

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

11/07/2017

Tarikh Tutup

:

07/08/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN AM JALAN DI BAWAH PENYELE NGGARAAN DEPOH PEMBERSIHAN JAWI

Keterangan :
TENDER PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN AM JALAN DI BAWAH PENYELENGGARAAN DEPOH PEMBERSIHAN JAWI. TAKLIMAT P ADA 17/7/2017 DI AUDITORIUM MPSP JAM 9.30 PAGI (WA JIB )

No. Tender

:

T0317001

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

11/07/2017

Tarikh Tutup

:

07/08/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN AM JALAN DI BAWAH PENYELE NGGARAAN DEPOH PEMBERSIHAN BERTAM

Keterangan :
TENDER PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN AM JALAN DI BAWAH PENYELENGGARAAN DEPOH PEMBERSIHAN BERTAM. TAKLIMAT PADA 17/7/2017 DI AUDITORIUM MPSP JAM 9.30 PAGI ( WAJIB )

No. Tender

:

T0317002

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

11/07/2017

Tarikh Tutup

:

07/08/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN AM JALAN DI BAWAH PENYELE NGGARAAN DEPOH PEMBERSIHAN PADANG CEMPEDAK

Keterangan :
TENDER PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN AM JALAN DI BAWAH PENYELENGGARAAN DEPOH PEMBERSIHAN PADANG CEMPEDAK. TAKLIMAT PADA 17/7/2017 DI AUDITORIUM MPSP JAM 9.3 0 PAGI (WAJIB )

No. Tender

:

T0317004

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

11/07/2017

Tarikh Tutup

:

07/08/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN AM JALAN DI BAWAH PENYELE NGGARAAN DEPOH PEMBERSIHAN AMPANG JAJAR

Keterangan :
TENDER PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN AM JALAN DI BAWAH PENYELENGGARAAN DEPOH PEMBERSIHAN AMPANG JAJAR. TA KLIMAT PADA 17/7/2017 DI AUDITORIUM MPSP JAM 9.30 PAGI (WAJIB )

No. Tender

:

T0317005

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

11/07/2017

Tarikh Tutup

:

07/08/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN AM JALAN DI BAWAH PENYELE NGGARAAN DEPOH PEMBERSIHAN BERAPIT

Keterangan :
TENDER PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN AM JALAN DI BAWAH PENYELENGGARAAN DEPOH PEMBERSIHAN BERAPIT. TAKLIMA T PADA 17/7/2017 DI AUDITORIUM MPSP JAM 9.30 PAGI (WAJIB )

No. Tender

:

T0317007

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

11/07/2017

Tarikh Tutup

:

07/08/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN AM JALAN DI BAWAH PENYELE NGGARAAN DEPOH PEMBERSIHAN ASAS MURNI

Keterangan :
TENDER PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN AM JALAN DI BAWAH PENYELENGGARAAN DEPOH PEMBERSIHAN ASAS MURNI. TAKL IMAT PADA 17/7/2017 DI AUDITORIUM MPSP JAM 9.30 PA GI (WAJIB )

No. Tender

:

T0317006

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

11/07/2017

Tarikh Tutup

:

07/08/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN AM JALAN DI BAWAH PENYELE NGGARAAN DEPOH PEMBERSIHAN JALAN BETEK

Keterangan :
TENDER PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN AM JALAN DI BAWAH PENYELENGGARAAN DEPOH PEMBERSIHAN JALAN BETEK. TAK LIMAT PADA 17/7/2017 DI AUDITORIUM MPSP JAM 9.30 P AGI (WAJIB )

No. Tender

:

T0317008

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

11/07/2017

Tarikh Tutup

:

07/08/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN AM JALAN DI BAWAH PENYELE NGGARAAN DEPOH PEMBERSIHAN INDERAWASIH

Keterangan :
TENDER PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN AM JALAN DI BAWAH PENYELENGGARAAN DEPOH PEMBERSIHAN INDERAWASIH. TAK LIMAT PADA 17/7/2017 DI AUDITORIUM MPSP JAM 9.30 P AGI (WAJIB )

No. Tender

:

T0417069

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

11/07/2017

Tarikh Tutup

:

08/08/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN MENAIKTARAF PARIT KONKRIT DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI LORONG MUHIBBAH, TAMAN B, BUKIT MER TAJAM, SPT

Keterangan :
TAWARAN ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRA KTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN IND USTRI PEMBINAAN MALAYSIA(LPIPM/CIDB) GRED G2 KATEG ORI CE, SUB KEPALA CE21 DAN CE32 SERTA MASIH DIBEN ARKAN MENYERTAI TENDER. TAKLIMAT LAWATAN TAPAK PAD A 18/7/2017 JAM 10.00 PAGI DI LORONG MUHIBBAH B BU KIT MERTAJAM, SPT. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJ IL SAHAJA.

No. Sebutharga

:

S1617003

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

14/07/2017

Tarikh Tutup

:

27/07/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN MEMBEKAL DAN MEMASANG ALAT PERMAINAN KANA K KANAK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN- TAMAN PERMAINAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI TAHUN 2017.

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR YANG BERPENGALAMAN DAN BERKELAYAKAN YANG BERDAFTA R DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (KKM) KOD B IDANG PERKHIDMATAN 080199 PEMBUAT (KELENGKAPAN / KEMUDAHAN AWAM)
PELAN BUTIRAN BOLEH DIPEROL EHI DI KAUNTER BERPUSAT MPSP PADA HARGA RM5.00 SAT U SET.

No. Sebutharga

:

S0117011

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

11/07/2017

Tarikh Tutup

:

31/07/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN PEJABAT MAHKAMAH MUNISIPAL DAN PEJABAT CAWANGAN BUTTERWORTH MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWA NGAN MALAYSIA DI BAWAH BIDANG YANG BERKAITAN SAHAJ A DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI SEBUTHARGA.

No. Tender

:

T0117003

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

11/07/2017

Tarikh Tutup

:

31/07/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
MEMBEKAL 80 UNIT KOMPUTER UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PEMBEKAL-PEMBE KAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MAL AYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG YANG BERKAIT AN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER

No. Tender

:

T1417002

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

11/07/2017

Tarikh Tutup

:

31/07/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
TENDER PERKHIDMATAN MENCETAK DAN MEMBEKAL KUPON L ETAK KERETA JENIS JAM DAN HARIAN UNTUK TEMPOH SETA HUN 2018-2019

Keterangan :
TENDER PERKHIDMATAN MENCETAK DAN MEMBEKAL KUPON L ETAK KERETA JENIS JAM DAN HARIAN UNTUK TEMPOH SETA HUN.TAWARAN TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KO NTRAKTOR-KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTER IAN KEWANGAN MALAYSIA BAGI KOD BIDANG 221602 DIBE NARKAN MENYERTAI TAWARAN SEPERTI BERIKUT.SYARIKAT- SYARIKAT HENDAKLAH BERDAFTAR DENGAN SISTEM EPEROLE HAN KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG DAN TELAH DISAHKA N SIJIL PENDAFTARAN MELALUI MANA-MANA AGENSI KERAJ AAN.DOKUMEN TAWARAN YANG TELAH LENGKAP DIISI HENDA KLAH DIMASUKKAN KE DALAM SAMPUL SURAT BERMETERI DA N DITULIS DI SEBELAH ATAS KIRI SAMPUL NO.TAWARAN D AN JENIS KERJA YANG BERKAITAN SERTA DIMASUKKAN KE DALAM PETI TAWARAN DI KAUNTER BERPUSAT, MAJLIS PER BANDARAN SEBERANG PERAI, JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA 14000, BUKIT MERTAJAM, PULAU PINANG SEBELUM JAM 12.00 TENGAHARI.