MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,14000 BUKIT MERTAJAM,
PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//wwww.mpsp.gov.my
Emel : perolehan@mpsp.gov.my

Kenyataan (Tender & Sebutharga)


Makluman kepada semua petender/kontraktor/pembekal (Klik)


No. Sebutharga

:

S0417015

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

23/03/2017

Tarikh Tutup

:

05/04/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
MEMBEKAL BATERI BAGI KEGUNAAN KENDERAAN MAJLIS PER BANDARAN SEBERANG PERAI UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
TAWARAN INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PEMBEKAL-PEMB EKAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MA LAYSIA DI BAWAH BIDANG 110301 (ALATGANTI AKSESORI KENDERAAN) ATAU 110302 (ALATGANTI AKSESORI JENTERA BERAT)

No. Sebutharga

:

S0117006

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

23/03/2017

Tarikh Tutup

:

05/04/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
MEMBEKAL PERALATAN ALAT TULIS KEPADA MAJLIS PERBAN DARAN SEBERANG PERAI UNTUK TEMPOH SETAHUN

Keterangan :
SEBUTHARGA INI DIPELAWA DARIPADA PEMBEKAL-PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYS IA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG YANG BERKAITAN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI SEBUTHARGA S EPERTI BERIKUT : 020601 (ALAT TULIS)

No. Tender

:

T0417013

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

10/03/2017

Tarikh Tutup

:

06/04/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
MEMBEKAL, MENGUJI, MENDAFTAR DAN MENYERAHKAN SATU (1) UNIT BACKHOE LOADER (4WD) LENGKAP DENGAN AKSES ORI UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI

Keterangan :
TAWARAN INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PEMBEKAL - PE MBEKAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH BIDANG 110201 (JENTERA BERAT) .T AKLIMAT PADA : 16/3/2017 JAM 10.00 PAGI DI PUSAT SERVIS KENDERAAN BERAT MPSP, 13400 MAK MANDIN, BUT TERWORTH, PULAU PINANG.[PENDAFTARAN : 9.30 -10.00 PAGI] WAJIB DIHADIRI PENAMA DIDALAM SIJIL SAHAJA

No. Tender

:

T0417005

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

10/03/2017

Tarikh Tutup

:

06/04/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM PENGHAWA DINGIN JENIS BERPUSAT (CHILLED WATER) DAN BERASINGAN DI BANGUNAN IBU PEJABAT MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG P ERAI, BANDAR PERDA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN SECA RA ┐NON-COMPREHENSIVE┐ SEPERTI YANG DISENARAIKAN

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KON TRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DALAM PENYELENGGARAAN /PEMBAIKAN ALAT HA WA DINGIN KOD BIDANG 220301 ALAT HAWA DINGIN (WIND OW / SPLIT / BERPUSAT). LAWATAN TAPAK PADA 16/3/20 17 JAM 10.00 PAGI DI BILIK MESYUARAT ANGGERIK, IB U PEJABAT MPSP BANDAR PERDA. WAJIB HADIR BAGI PENA MA DI DALAM SIJIL.

No. Sebutharga

:

S0117002

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

28/03/2017

Tarikh Tutup

:

10/04/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
BEKALAN PERALATAN PEMBERSIHAN UNTUK MAJLIS PERBAND ARAN SEBERANG PERAI (MPSP) BAGI TAHUN 2017

Keterangan :
SEBUTHARGA INI DIPELAWA DARIPADA PEMBEKAL-PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMNETERIAN KEWANGAN MALAYS IA DIBAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG YANG BERKAINTAN SAHAJA.

No. Tender

:

T1317002

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

23/03/2017

Tarikh Tutup

:

12/04/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
PEMBELIAN VAKSIN TYPHIM VI BAGI KLINIK KESIHATAN M PSP, JABATAN PERKHIDMATAN KESIHATAN

Keterangan :
PEMBELIAN VAKSIN TYPHIM VI BAGI KLINIK KESIHATAN M PSP, JABATAN PERKHIDMATAN KESIHATAN /
050203 (U BAT TIDAK BERJADUAL)

No. Tender

:

T0117012

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

23/03/2017

Tarikh Tutup

:

12/04/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
MEMBEKAL DAN MENGKONFIGURASI PELAYAN KOMPUTER (SER VER) DAN MEMBEKAL PERISIAN ORACLE 12C KEPADA MAJLI S PERBANDARAN SEBERANG PERAI

Keterangan :
DOKUMEN TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PEMBEK AL-PEMBEKAL TEMPATAN YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTE RIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BI DANG YANG BERKAITAN SAHAJA DAN SERTA BERKEUPAYAAN BAGI MELAKSANAKAN TENDER SEPERTI BERIKUT:-
2101 02 - HARDWARE (HIGH END TECHNOLOGY) - ALL TYPES OF SERVER, MAINFRAME, HIGH END PRINTERS, STORAGE A REA NETWORK (SAN, NAS) INCLUDING MAINTENANCE
2 10103 - SOFTWARE ┐ SUPPLY ALL COMPUTER SOFTWARE, OPERATING SYSTEM, DATABASE, OFF-THE- SHELF PACKAG ES INCLUDING MAINTENANCE

No. Sebutharga

:

S0417034

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

28/03/2017

Tarikh Tutup

:

18/04/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN/ PEMBAIKAN KECIL DI BA NGUNAN DEWAN KOMPLEKS PERAI JAYA, SPT

Keterangan :
KONTRAKTOR-KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAG A PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/C IDB) GRED G1, KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 DAN BE RDAFTAR DI SEBERANG PERAI TENGAH. LAWATAN TAPAK PA DA 4/4/2017 JAM 10.00 PAGI DI BANGUNAN DEWAN KOMP LEKS PERAI JAYA, SPT. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Sebutharga

:

S0417024

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

28/03/2017

Tarikh Tutup

:

18/04/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN PELEBARAN TAPAK PENJAJA DI PASAR AWAM BER APIT, SEBERANG PERAI TENGAH.

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA(LPIP/CIDB) GRED G1 , KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 DAN BERDAFTAR DI SEBERANG PERAI TENGAH SAHAJA SERTA MASIH DIBENARK AN MENYERTAI SEBUTHARGA. LAWATAN TAPAK PADA 4/4/20 17 JAM 3.00PTG DI PASAR AWAM BERAPIT. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Sebutharga

:

S0417033

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

28/03/2017

Tarikh Tutup

:

19/04/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA NAIKTARAF TANDAS DAN KEMUDAHAN OKU DI BANGUNAN ASTAKA BOLA SEPAK ,KOMPLEKS SUKAN DAN REK REASI JALAN BETEK, BUKIT MERTAJAM,SPT

Keterangan :
KONTRAKTOR-KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAG A PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/C IDB) GRED G1, KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 DAN BERDAFTAR DI SEBERANG PERAI TENGAH. LAWATAN TAPAK PADA 5/4/2017 JAM 10.00 PAGI DI ASTAKA BOLA SEPAK KOMPLEKS SUKAN DAN REKREASI JALAN BETEK, SPT. WAJI B HADIR PENAMA DI SALAM SIJIL SAHAJA.

No. Tender

:

T0417007

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

23/03/2017

Tarikh Tutup

:

19/04/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
MEMBEKAL, MENGUJITERIMA, MENDAFTAR DAN MENTAULIAH SATU (1) UNIT LORI MULTIPURPOSE VEHICLE (MPV) UNTU K MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PENTENDER-PENT ENDER YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN M ALAYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG 110106-(KE NDERAAN KEGUNAAN KHUSUS) ATAU SIJIL PENDAFTARAN JP J (KATEGORI A). LAWATAN TAPAK PADA 29/3/2017 JAM 1 1.00 PAGI DI PUSKEB MPSP, MAK MANDIN, BUTTERWORTH. WAJIB HADIR PENAMA DIDALAM SIJIL SAHAJA.

No. Tender

:

T0417014

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

23/03/2017

Tarikh Tutup

:

19/04/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
MEMBEKAL, MENGUJITERIMA, MENDAFTAR DAN MENTAULIAH SATU (1) UNIT LORI GRABBER CRANE UNTUK MAJLIS PERB ANDARAN SEBERANG PERAI

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PENTENDER-PENT ENDER YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN M ALAYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG YANG BERKA ITAN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER. LAWATAN TAPAK PADA 29/3/2017 JAM 10.00 PAGI DI PU SKEB MPSP MAK MANDIN, BUTTERWORTH. WAJIB HADIR PEN AMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.