MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,14000 BUKIT MERTAJAM,
PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//wwww.mpsp.gov.my
Emel : perolehan@mpsp.gov.my

Kenyataan (Tender & Sebutharga)


Makluman kepada semua petender/kontraktor/pembekal (Klik)


  MyMPSP Notifikasi tender & sebutharga boleh diperolehi melalui aplikasi MyMPSP.

No. Sebutharga

:

S0419006

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

18/04/2019

Tarikh Tutup

:

07/05/2019

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA TAMBAHAN BILIK P&P DAN KERJA-KERJA PEN YELENGGARAAN, PEMBAIKAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG B ERKAITAN DI MENARA MPSP BANDAR PERDA, SEBERANG PER AI TENGAH (FASA 1/2019)

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) DALAM GRED G1 KATEGORI CE DAN PENGKHUSUSAN CE21 DI DAER AH SPT SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI SEBUT HARGA INI. KONTRAKTOR DIWAJIBKAN MENGHADIRI TAKLI MAT DAN LAWATAN TAPAK PADA 23 APRIL 2019 JAM 10.00 PAGI BERTEMPAT DI RUANG LOBI UTAMA MENARA MPSP BA NDAR PERDA. SILA BAWA BERSAMA SIJIL ASAL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) UNTUK PENDAFTARAN. HANYA PE NAMA DALAM SIJIL PENDAFTRAN SPKK SAHAJA DIBENARKAN UNTUK MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK INI. WAKIL SYARIKAT TIDAK DIBENARKAN.

No. Sebutharga

:

S0419003

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

18/04/2019

Tarikh Tutup

:

07/05/2019

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA MEMBAIKI, MENGATASI RESAPAN AIR HUJAN PERMUKAAN DINDING, TINGKAP CERMIN DAN BUMBUNG SERT A KERJA- KERJA YANG BERKAITAN DI MAHKAMAH MAJISTRE T (MUNISIPAL) KG JAWA BUTTERWORTH, SEBERANG PERAI UTARA (FASA 1)

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) BAGI DAERAH SEBERANG PERAI UTARA SAHAJA DALAM GRED G1 KATEGORI B DAN PENGKHUSUSAN B08 DAN B24 DI DAERAH SPU. KONTRAKTOR DIWAJIBKAN MENGHADIRI TAKLIMAT DA N LAWATAN TAPAK PADA 23 APRIL 2019 JAM 3.00 PETANG BERTEMPAT DI MAHKAMAH MAJISTRET (MUNISIPAL) KG JA WA, BUTTERWORTH. SILA BAWA BERSAMA SIJIL ASAL PERO LEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) UNTUK PENDAFTARAN. HAN YA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTRAN SPKK SAHAJA DIBEN ARKAN UNTUK MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK INI. WAKIL SYARIKAT TIDAK DIBENARKAN.

No. Sebutharga

:

S0419013

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

18/04/2019

Tarikh Tutup

:

07/05/2019

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM PENGHAWA DINGIN JENIS BERPUSAT (CHILLED WATER) DAN BERASINGAN DI BANGUNAN MENARA MPSP UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN SE CARA NON-COMPREHENSIVE

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWA NGAN MALAYSIA (KKM) DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDAN G 220301 ALAT HAWA DINGIN (WINDOW /SPLIT / BERPUSA T) YANG BERKAITAN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENY ERTAI SEBUTHARGA SEPERTI BERIKUT. KONTRAKTOR DIWAJ IBKAN MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK. SILA BAWA BERSAMA SIJIL ASAL KEMENTERIAN KEWANGAN MALAY SIA (KKM) UNTUK PENDAFTARAN. HANYA PENAMA DALAM SI JIL PENDAFTRAN KKM SAHAJA DIBENARKAN UNTUK MENGHAD IRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK INI PADA 23 APRIL 2 019 JAM 10.00 PAGI BERTEMPAT DI AUDITORIUM MENARA MPSP BADAR PERDA. WAKIL SYARIKAT TIDAK DIBENARKAN.

No. Tender

:

T0119002

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

19/04/2019

Tarikh Tutup

:

09/05/2019

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
MEMBEKAL PERALATAN PEJABAT UNTUK MAJLIS PERBANDARA N SEBERANG PERAI BAGI TAHUN 2019

Keterangan :
PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGA N MALAYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG YANG BE RKAITAN 020101 (PERABOT, PERABOT MAKMAL DAN KELENG KAPAN BERASASKAN KAYU/ ROTAN/ FABRIK/ LOGAM/ PLAST IK/ (WORKSTATIONS) SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MEN YERTAI TENDER INI

No. Tender

:

T0418057

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

16/04/2019

Tarikh Tutup

:

13/05/2019

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA-KERJA Y ANG BERKAITAN DENGANNYA DI KAWASAN DUN BUKIT TAMBU N (N18) SEBERANG PERAI SELATAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KON TRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA(LPIP/CIDB) GRED G5, KA TEGORI CE SUB KEPALA CE01, CE21 DAN CE42 YANG MASI H DIBENARKAN MENYERTAI TENDER. KONTRAKTOR DIWAJIBK AN MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK PADA 22 A PRIL 2019 JAM 10.00 PAGI BERTEMPAT DI AUDITORIUM M ENARA MPSP BANDAR PERDA. SILA BAWA BERSAMA SIJIL A SAL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) UNTUK PENDAFTA RAN. HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTRAN SPKK SAHA JA DIBENARKAN UNTUK MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATA N TAPAK INI. WAKIL SYARIKAT TIDAK DIBENARKAN.

No. Tender

:

T0419017

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

16/04/2019

Tarikh Tutup

:

13/05/2019

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA-KERJA B ERKAITAN DENGANYA DI KAWASAN DUN SUNGAI BAKAP (N20 ) SEBERANG PERAI SELATAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KON TRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA(LPIP/CIDB) GRED G5, KA TEGORI CE SUB KEPALA CE01, CE21 DAN CE42 YANG MASI H DIBENARKAN MENYERTAI TENDER. KONTRAKTOR DIWAJIBK AN MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK PADA 22 A PRIL 2019 JAM 10.00 PAGI BERTEMPAT DI AUDITORIUM M ENARA MPSP BANDAR PERDA. SILA BAWA BERSAMA SIJIL A SAL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) UNTUK PENDAFTA RAN. HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTRAN SPKK SAHA JA DIBENARKAN UNTUK MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATA N TAPAK INI. WAKIL SYARIKAT TIDAK DIBENARKAN.

No. Tender

:

T0419032

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

16/04/2019

Tarikh Tutup

:

13/05/2019

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PEN YELENGGARAAN PASAR AWAM, KOMPLEKS MAKAN, GERAI MAK ANAN, PUSAT PENJAJA, KIOSK DAN TANDAS AWAM DI KAWA SAN SEBERANG PERAI TENGAH ( PARLIMEN PERMATANG PAU H P44 DAN SEBAHAGIAN PARLIMEN BUKIT MERTAJAM P45) UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KON TRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA(LPIP/CIDB) GRED G3, KA TEGORI B & CE PENGKHUSUSAN B24 & CE21 YANG MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER. KONTRAKTOR DIWAJIBKAN MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK PADA 22 APR IL 2019 JAM 2.30 PETANG BERTEMPAT DI AUDITORIUM ME NARA MPSP BANDAR PERDA. SILA BAWA BERSAMA SIJIL AS AL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) UNTUK PENDAFTAR AN. HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTRAN SPKK SAHAJ A DIBENARKAN UNTUK MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK INI. WAKIL SYARIKAT TIDAK DIBENARKAN.

No. Tender

:

T0419023

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

16/04/2019

Tarikh Tutup

:

13/05/2019

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PE NYELENGGARAAN PASAR AWAM, KOMPLEKS MAKAN, GERAI MA KANAN, PUSAT PENJAJA, KIOSK DAN TANDAS AWAM DI SEB ERANG PERAI SELATAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN.

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KON TRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA(LPIP/CIDB) GRED G3, KA TEGORI B & CE PENGKHUSUSAN B24 & CE21 YANG MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER. KONTRAKTOR DIWAJIBKAN MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK PADA 22 APR IL 2019 JAM 2.30 PETANG BERTEMPAT DI AUDITORIUM ME NARA MPSP BANDAR PERDA. SILA BAWA BERSAMA SIJIL AS AL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) UNTUK PENDAFTAR AN. HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTRAN SPKK SAHAJ A DIBENARKAN UNTUK MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK INI. WAKIL SYARIKAT TIDAK DIBENARKAN.

No. Tender

:

T0419025

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

16/04/2019

Tarikh Tutup

:

13/05/2019

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PE NYELENGGARAAN PASAR AWAM, KOMPLEKS MAKAN, GERAI MA KANAN, PUSAT PENJAJA, KIOSK DAN TANDAS AWAM DI KAW ASAN SEBERANG PERAI TENGAH (PARLIMEN BATU KAWAN P4 6 DAN SEBAHAGIAN PARLIMEN BUKIT MERTAJAM P45) UNTU K TEMPOH DUA (2) TAHUN.

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KON TRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA(LPIP/CIDB) GRED G3, KA TEGORI B & CE PENGKHUSUSAN B24 & CE21 YANG MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER. KONTRAKTOR DIWAJIBKAN MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK PADA 22 APR IL 2019 JAM 2.30 PETANG BERTEMPAT DI AUDITORIUM ME NARA MPSP BANDAR PERDA. SILA BAWA BERSAMA SIJIL AS AL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) UNTUK PENDAFTAR AN. HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTRAN SPKK SAHAJ A DIBENARKAN UNTUK MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK INI. WAKIL SYARIKAT TIDAK DIBENARKAN.

No. Tender

:

T0419018

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

16/04/2019

Tarikh Tutup

:

13/05/2019

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA-KERJA B ERKAITAN DENGANNYA DI KAWASAN DUN JAWI (N19) DAN D UN SUNGAI ACHEH (N21) SEBERANG PERAI SELATAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KON TRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA(LPIP/CIDB) GRED G5, KA TEGORI CE SUB KEPALA CE01, CE21 DAN CE42 YANG MASI H DIBENARKAN MENYERTAI TENDER. KONTRAKTOR DIWAJIBK AN MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK PADA 22 A PRIL 2019 JAM 10.00 PAGI BERTEMPAT DI AUDITORIUM M ENARA MPSP BANDAR PERDA. SILA BAWA BERSAMA SIJIL A SAL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) UNTUK PENDAFTA RAN. HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTRAN SPKK SAHA JA DIBENARKAN UNTUK MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATA N TAPAK INI. WAKIL SYARIKAT TIDAK DIBENARKAN.

No. Tender

:

T0419040

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

16/04/2019

Tarikh Tutup

:

13/05/2019

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PE NYELENGGARAAN PASAR AWAM, KOMPLEKS MAKAN, GERAI MA KANAN, PUSAT PENJAJA, KIOSK DAN TANDAS AWAM DI SEB ERANG PERAI UTARA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN.

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KON TRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA(LPIP/CIDB) GRED G3, KA TEGORI B & CE PENGKHUSUSAN B24 & CE21 YANG MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER. KONTRAKTOR DIWAJIBKAN MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK PADA 22 APR IL 2019 JAM 2.30 PETANG BERTEMPAT DI AUDITORIUM ME NARA MPSP BANDAR PERDA. SILA BAWA BERSAMA SIJIL AS AL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) UNTUK PENDAFTAR AN. HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTRAN SPKK SAHAJ A DIBENARKAN UNTUK MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK INI. WAKIL SYARIKAT TIDAK DIBENARKAN.

No. Tender

:

T0419038

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

16/04/2019

Tarikh Tutup

:

13/05/2019

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA-KERJA Y ANG BERKAITAN DENGANNYA DI KAWASAN DUN SUNGAI PUYU (N7) SEBERANG PERAI UTARA BAGI TEMPOH DUA (2) TAH UN

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KON TRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA(LPIP/CIDB) GRED G5, KA TEGORI CE SUB KEPALA CE01, CE21 DAN CE42 YANG MASI H DIBENARKAN MENYERTAI TENDER. KONTRAKTOR DIWAJIBK AN MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK PADA 22 A PRIL 2019 JAM 10.00 PAGI BERTEMPAT DI AUDITORIUM M ENARA MPSP BANDAR PERDA. SILA BAWA BERSAMA SIJIL A SAL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) UNTUK PENDAFTA RAN. HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTRAN SPKK SAHA JA DIBENARKAN UNTUK MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATA N TAPAK INI. WAKIL SYARIKAT TIDAK DIBENARKAN.

No. Tender

:

T0419019

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

16/04/2019

Tarikh Tutup

:

13/05/2019

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA PEMASANGAN DAN PENYELENGGARAAN PERABOT JALAN (PAPAN TANDA) DI SEBERANG PERAI SELATAN BAG I TEMPOH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KON TRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA(LPIP/CIDB) GRED G3, KA TEGORI CE SUB KEPALA CE13 DAN CE21 YANG MASIH DIBE NARKAN MENYERTAI TENDER. KONTRAKTOR DIWAJIBKAN MEN GHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK PADA 22 APRIL 2 019 JAM 11.00 PAGI BERTEMPAT DI AUDITORIUM MENARA MPSP BANDAR PERDA. SILA BAWA BERSAMA SIJIL ASAL PE ROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) UNTUK PENDAFTARAN. H ANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTRAN SPKK SAHAJA DIB ENARKAN UNTUK MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPA K INI. WAKIL SYARIKAT TIDAK DIBENARKAN.

No. Tender

:

T1819001

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

19/04/2019

Tarikh Tutup

:

15/05/2019

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
MEMBEKAL 100 UNIT KOMPUTER DAN 40 UNIT NOTEBOOK UN TUK MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PEMBEKAL-PEMBE KAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MAL AYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG 210101 HARD WARE (LOW END TECHNOLOGY) YANG BERKAITAN SAHAJA DA N MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER INI. HANYA PEN AMA DALAM SIJIL PENDAFTRAN KKM SAHAJA DIBENARKAN U NTUK MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK INI PAD A 24 APRIL 2019 JAM 2.30 PETANG BERTEMPAT DI AUDIT ORIUM MPSP, MENARA MPSP. WAKIL SYARIKAT TIDAK DIBE NARKAN.

No. Tender

:

T0419027

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

19/04/2019

Tarikh Tutup

:

15/05/2019

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF DAN PENAMB AHAN BARU SISTEM KAMERA LITAR TERTUTUP (CCTV) TERM ASUK PENYELENGGARAAN SECARA KOMPREHENSIF BAGI KAWA SAN SEBERANG PERAI SELAMA TEMPOH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
TENDER ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRA KTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MA LAYSIA DI BAWAH BIDANG PERKHIDMATAN KOD 210103, 21 0104 DAN 210105 YANG BERKAITAN SAHAJA (TAKLIMAT PA DA 24/4/2019 JAM 10.00 PAGI DI LOBI MPSP. HANYA PE NAMA DALAM SIJIL SSM DAN KKM SAHAJA DIBENARKAN UNT UK MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK INI. WAKI L SYARIKAT TIDAK DIBENARKAN.

No. Tender

:

T0419011

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

28/03/2019

Tarikh Tutup

:

23/04/2019

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA MENAMPAL JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAIT AN DENGANNYA DI KAWASAN PARLIMEN PERMATANG PAUH (P 44), SEBERANG PERAI TENGAH BAGI TEMPOH DUA (2) TAH UN

Keterangan :
TENDER ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRAK TOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDU STRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) - GRED G3 KATEGORI CE, SUB KEPALA CE01 DAN CE21 SERTA MASIH DIBENARKA N MENYERTAI TANDER. KONTRAKTOR DIWAJIBKAN MENGHAD IRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK PADA 02 APRIL 2019 JAM 10.00 PAGI BERTEMPAT DI AUDITORIUM MPSP, MENAR A MPSP JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA. SILA BAWA BERSAMA SIJIL ASAL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) UNTUK PENDAFTARAN. HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDA FTRAN SPKK SAHAJA DIBENARKAN UNTUK MENGHADIRI TAKL IMAT DAN LAWATAN TAPAK INI. WAKIL SYARIKAT TIDAK D IBENARKAN.

No. Tender

:

T0419012

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

28/03/2019

Tarikh Tutup

:

23/04/2019

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA MENAMPAL JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAIT AN DENGANNYA DI PARLIMEN KEPALA BATAS (P41), SEBER ANG PERAI UTARA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
TENDER ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRAK TOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDU STRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) - GRED G3 KATEGORI CE, SUB KEPALA CE01 DAN CE21 SERTA MASIH DIBENARKA N MENYERTAI TANDER. KONTRAKTOR DIWAJIBKAN MENGHAD IRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK PADA 02 APRIL 2019 JAM 10.00 PAGI BERTEMPAT DI AUDITORIUM MPSP, MENAR A MPSP JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA. SILA BAWA BERSAMA SIJIL ASAL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) UNTUK PENDAFTARAN. HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDA FTRAN SPKK SAHAJA DIBENARKAN UNTUK MENGHADIRI TAKL IMAT DAN LAWATAN TAPAK INI. WAKIL SYARIKAT TIDAK D IBENARKAN.

No. Tender

:

T0419030

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

28/03/2019

Tarikh Tutup

:

23/04/2019

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA MENGECAT GARISAN JALAN DI KAWASAN DAER AH SEBERANG PERAI SELATAN, BAGI TEMPOH DUA (2) TAH UN

Keterangan :
TENDER ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRAK TOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDU STRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) - GRED G3 KATEGORI CE, SUB KEPALA CE42 SERTA MASIH DIBENARKAN MENYERT AI TENDER. KONTRAKTOR DIWAJIBKAN MENGHADIRI TAKLI MAT DAN LAWATAN TAPAK PADA 02 APRIL 2019 JAM 10.00 PAGI BERTEMPAT DI AUDITORIUM MPSP, MENARA MPSP JA LAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA. SILA BAWA BERSAMA S IJIL ASAL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) UNTUK PE NDAFTARAN. HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTRAN SPK K SAHAJA DIBENARKAN UNTUK MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK INI. WAKIL SYARIKAT TIDAK DIBENARKAN .

No. Tender

:

T0419013

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

28/03/2019

Tarikh Tutup

:

23/04/2019

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA MENAMPAL JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAIT AN DENGANNYA DI PARLIMEN TASEK GELUGOR (P42), SEBE RANG PERAI UTARA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
TENDER ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRAK TOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDU STRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) - GRED G3 KATEGORI CE, SUB KEPALA CE01 DAN CE21 SERTA MASIH DIBENARKA N MENYERTAI TANDER. KONTRAKTOR DIWAJIBKAN MENGHAD IRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK PADA 02 APRIL 2019 JAM 10.00 PAGI BERTEMPAT DI AUDITORIUM MPSP, MENAR A MPSP JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA. SILA BAWA BERSAMA SIJIL ASAL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) UNTUK PENDAFTARAN. HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDA FTRAN SPKK SAHAJA DIBENARKAN UNTUK MENGHADIRI TAKL IMAT DAN LAWATAN TAPAK INI. WAKIL SYARIKAT TIDAK D IBENARKAN.

No. Tender

:

T0418058

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

28/03/2019

Tarikh Tutup

:

23/04/2019

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA MENAMPAL JALAN DI KAWASAN PARLIMEN BAT U KAWAN (P46) SEBERANG PERAI TENGAH BAGI TEMPOH 2 TAHUN

Keterangan :
TENDER ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRAK TOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDU STRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) - GRED G3 KATEGORI CE, SUB KEPALA CE01 DAN CE21 SERTA MASIH DIBENARKA N MENYERTAI TANDER. KONTRAKTOR DIWAJIBKAN MENGHAD IRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK PADA 02 APRIL 2019 JAM 10.00 PAGI BERTEMPAT DI AUDITORIUM MPSP, MENAR A MPSP JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA. SILA BAWA BERSAMA SIJIL ASAL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) UNTUK PENDAFTARAN. HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDA FTRAN SPKK SAHAJA DIBENARKAN UNTUK MENGHADIRI TAKL IMAT DAN LAWATAN TAPAK INI. WAKIL SYARIKAT TIDAK D IBENARKAN.

No. Sebutharga

:

S0419004

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

02/04/2019

Tarikh Tutup

:

24/04/2019

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA KECIL PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN DA N LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI BANGUNAN PEJAB AT CAWANGAN MPSP, JALAN BETEK BM, SEBERANG PERAI T ENGAH (FASA 1/2019)

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) DALAM GRED G1 KATEGORI CE DAN PENGKHUSUSAN CE21 DI DAER AH SPT. KONTRAKTOR DIWAJIBKAN MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK PADA 10 APRIL 2019 JAM 10.00 PAG I BERTEMPAT DI PEJABAT CAWANGAN MPSP, JALAN BETEK, BUKIT MERTAJAM. SILA BAWA BERSAMA SIJIL ASAL PERO LEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) UNTUK PENDAFTARAN. HAN YA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTRAN SPKK SAHAJA DIBEN ARKAN UNTUK MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK INI. WAKIL SYARIKAT TIDAK DIBENARKAN.

No. Sebutharga

:

S0419016

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

02/04/2019

Tarikh Tutup

:

24/04/2019

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA MEMBAIKI PAGAR PENGHADANG BOLA SEPAK D AN KERJA-KERJA BERKAITAN DI LRG NANGKA 5 TMN DESA DAMAI, LORONG TANJUNG 3 TAMAN NILAM TANJUNG, LORON G BELIBIS 14 TMN BELIBIS, DAN LRG RAJAWALI 7 TMN B ERJAYA, SPS

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA(LPIP/CIDB) GRED G1 , KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 DAN BERDAFTAR SA HAJA SERTA MASIH DIBENARKAN MENYERTAI SEBUTHARGA. KONTRAKTOR DIWAJIBKAN MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWA TAN TAPAK PADA 10 APRIL 2019 JAM 10.00 PAGI BERTEM PAT DI AUDITORIUM MPSP. SILA BAWA BERSAMA SIJIL AS AL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) UNTUK PENDAFTAR AN. HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTRAN SPKK SAHAJ A DIBENARKAN UNTUK MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK INI. WAKIL SYARIKAT TIDAK DIBENARKAN.

No. Sebutharga

:

S0419019

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

09/04/2019

Tarikh Tutup

:

29/04/2019

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA PENAMBAHBAIKAN DAN PEMBAIKAN SERTA KER JA-KERJA YANG BERKAITAN DI RUMAH PAM A DAN B, SEBE RANG PERAI TENGAH

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) BAGI DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH DAN DERNGAN KOD BIDAN G GRED 1, KATEGORI CE DAN PENGKHUSUSAN CE21. KONTR AKTOR DIWAJIBKAN MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN T APAK PADA 15 APRIL 2019 JAM 3.00 PETANG BERTEMPAT DI RUMAH PAM PERAI A LORONG PERUSAHAAN 4, PERAI ( BERSEBELAHAN KILANG TORAY). SILA BAWA BERSAMA SIJI L ASAL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) UNTUK PENDA FTARAN. HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTRAN SPKK S AHAJA DIBENARKAN UNTUK MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAW ATAN TAPAK INI. WAKIL SYARIKAT TIDAK DIBENARKAN.

No. Sebutharga

:

S0419005

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

09/04/2019

Tarikh Tutup

:

29/04/2019

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA MENAIKTARAF DAN LAIN-LAIN KERJA DI STO R MAK MANDIN SEBERANG PERAI UTARA

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) DALAM GRED G1 KATEGORI CE DAN PENGKHUSUSAN CE21 DI DAER AH SPU. KONTRAKTOR DIWAJIBKAN MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK PADA 15 APRIL 2019 JAM 10.00 PAG I BERTEMPAT DI STOR MAK MANDIN, SPU. SILA BAWA BER SAMA SIJIL ASAL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) UN TUK PENDAFTARAN. HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTR AN SPKK SAHAJA DIBENARKAN UNTUK MENGHADIRI TAKLIMA T DAN LAWATAN TAPAK INI. WAKIL SYARIKAT TIDAK DIBE NARKAN.