MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,14000 BUKIT MERTAJAM,
PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//wwww.mpsp.gov.my
Emel : perolehan@mpsp.gov.my

Kenyataan (Tender & Sebutharga)


Makluman kepada semua petender/kontraktor/pembekal (Klik)


  MyMPSP Notifikasi tender & sebutharga boleh diperolehi melalui aplikasi MyMPSP.

No. Tender

:

T0318008

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

11/07/2018

Tarikh Tutup

:

02/08/2018

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN MEMBEKAL PERALATAN PEMBERSIHAN KEP ADA MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI UNTUK TEMPOH DUA TAHUN

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KON TRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG SEPERTI BERIKUT 020403 DAN 020804 DAN 060302 DAN 070102 DA N 070303 DAN 090101 DAN 130101. LAWATAN TAPAK BOLE H DIBUAT SEPANJANG TEMPOH TENDER DIJUAL (WAKTU PEJ ABAT : 9.00 PAGI HINGGA 5.00 PETANG) DI JABATAN PE RKHIDMATAN PERBANDARAN, TKT. 12, MENARA MAJLIS PER BANDARAN SEBERANG PERAI.

No. Tender

:

T0818001

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

11/07/2018

Tarikh Tutup

:

06/08/2018

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUN AN DI PANGSA PPR AMPANGAN, AMPANG JAJAR, SPT

Keterangan :
TENDER INI ADALAH TERBUKA KEPADA KONTRAKTOR-KONTRA KTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MA LAYSIA DI BAWAH PENYEWAAN DAN PENGURUSAN KOD 22150 6 BANGUNAN/PEJABAT/STOR/RUANG NIAGA/RUMAH KEDIAMAN SAHAJA YANG DIBENARKAN MENYERTAI TENDER INI. PENE NDER-PENENDER DIWAJIBKAN MENGHADIRI TAKLIMAT DAN L AWATAN TAPAK. SILA BAWA BERSAMA SIJIL ASAL KKM UNT UK PENDAFTARAN. WAKIL SYARIKAT DIBENARKAN. LAWATAN TAPAK PADA 16 JULAI 2018 JAM 10.00 PAGI BERTEMPAT DI DEWAN PANGSA PPR AMPANGAN.

No. Sebutharga

:

S0418026

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

19/07/2018

Tarikh Tutup

:

09/08/2018

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA MENAIKTARAF KLINIK DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI TINGKAT M, MENARA MPSP BANDAR PERDA, SPT

Keterangan :
KONTRAKTOR-KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAG A PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/C IDB) GRED G1, KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 DAN B ERDAFTAR DI SEBERANG PERAI TENGAH. TAKLIMAT / LAWA TAN TAPAK ADALAH DIWAJIBKAN IAITU PADA 26 JULAI 20 18 JAM 10.00 PAGI BERTEMPAT DI TINGKAT M, MENARA M PSP, BANDAR PERDA, SPT

No. Tender

:

T0318005

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

17/07/2018

Tarikh Tutup

:

14/08/2018

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN AM JALAN DI ZON SUNGAI PU YU , SEBERANG PERAI UTARA ,PULAU PINANG

Keterangan :
TENDER ADALAH DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR-KONTRAKTO R YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAY SIA (KKM) DI BAWAH KOD BIDANG 221002 (MEMBERSIH K AWASAN) DAN 221003 (MENGANGKAT SAMPAH). TAKLIMAT A DALAH DIWAJIBKAN PADA 24 JULAI 2018 JAM 9.30 PAGI BERTEMPAT DI AUDITORIUM, MENARA MPSP, JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA, BUKIT MERTAJAM. HANYA PENAMA DALAM SIJIL KKM LAYAK MENGHADIRI TAKLIMAT.

No. Tender

:

T0318007

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

17/07/2018

Tarikh Tutup

:

14/08/2018

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN AM JALAN DI ZON PEMBERSIH AN BAGAN DALAM, SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG

Keterangan :
TENDER ADALAH DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR-KONTRAKTO R YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAY SIA (KKM) DI BAWAH KOD BIDANG 221002 (MEMBERSIH K AWASAN) DAN 221003 (MENGANGKAT SAMPAH). TAKLIMAT A DALAH DIWAJIBKAN PADA 24 JULAI 2018 JAM 9.30 PAGI BERTEMPAT DI AUDITORIUM, MENARA MPSP, JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA, BUKIT MERTAJAM. HANYA PENAMA DALAM SIJIL KKM LAYAK MENGHADIRI TAKLIMAT.

No. Tender

:

T0318006

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

17/07/2018

Tarikh Tutup

:

14/08/2018

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN AM JALAN DI ZON BAGAN JER MAL, SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG

Keterangan :
TENDER ADALAH DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR-KONTRAKTO R YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAY SIA (KKM) DI BAWAH KOD BIDANG 221002 (MEMBERSIH K AWASAN) DAN 221003 (MENGANGKAT SAMPAH). TAKLIMAT A DALAH DIWAJIBKAN PADA 24 JULAI 2018 JAM 9.30 PAGI BERTEMPAT DI AUDITORIUM, MENARA MPSP, JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA, BUKIT MERTAJAM. HANYA PENAMA DALAM SIJIL KKM LAYAK MENGHADIRI TAKLIMAT.

No. Tender

:

T1618002

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

19/07/2018

Tarikh Tutup

:

15/08/2018

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN POKOK-POKOK TEDUHAN M PSP DI JALAN-JALAN NEGERI DAN JALAN-JALAN BANDARAN DI KAWASAN SEBERANG PERAI TENGAH SELAMA DUA (2) T AHUN SECARA JADUAL KADAR HARGA (JKH)

Keterangan :
KONTRAKTOR-KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENT ERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH KOD BIDANG 222104 (PERTANIAN / TANAMAN / LADANG / TAMAN / HUTAN DAN LADANG HUTAN) YANG BERKAITAN SAHAJA DAN MASIH DIB ENARKAN MENYERTAI TENDER INI. TAKLIMAT ADALAH PADA 25 JULAI 2018 JAM 10.00 PAGI BERTEMPAT DI BILIK M ESYUARAT ANGGERIK, MENARA MPSP JALAN PERDA UTAMA B ANDAR PERDA BUKIT MERTAJAM. HANYA PENAMA DALAM SIJ IL KKM YANG LAYAK MENGHADIRI TAKLIMAT.

No. Tender

:

T1618003

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

19/07/2018

Tarikh Tutup

:

15/08/2018

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN POKOK-POKOK TEDUHAN M PSP DI JALAN-JALAN NEGERI DAN JALAN BANDARAN DI KA WASAN SEBERANG PERAI UTARA UNTUK TEMPOH DUA (2) TA HUN SECARA JADUAL KADAR HARGA (JKH)

Keterangan :
KONTRAKTOR-KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENT ERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH KOD BIDANG 222104 (PERTANIAN / TANAMAN / LADANG / TAMAN / HUTAN DAN LADANG HUTAN) YANG BERKAITAN SAHAJA DAN MASIH DIB ENARKAN MENYERTAI TENDER INI. TAKLIMAT ADALAH PADA 25 JULAI 2018 JAM 10.00 PAGI BERTEMPAT DI BILIK M ESYUARAT ANGGERIK, MENARA MPSP JALAN PERDA UTAMA B ANDAR PERDA BUKIT MERTAJAM. HANYA PENAMA DALAM SIJ IL KKM YANG LAYAK MENGHADIRI TAKLIMAT.

No. Tender

:

T1618001

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

19/07/2018

Tarikh Tutup

:

15/08/2018

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN POKOK-POKOK TEDUHAN M PSP DI JALAN-JALAN NEGERI DAN JALAN-JALAN BANDARAN DI KAWASAN SEBERANG PERAI SELATAN SELAMA DUA (2) TAHUN SECARA JADUAL KADAR HARGA (JKH)

Keterangan :
KONTRAKTOR-KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENT ERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH KOD BIDANG 222104 (PERTANIAN / TANAMAN / LADANG / TAMAN / HUTAN DAN LADANG HUTAN) YANG BERKAITAN SAHAJA DAN MASIH DIB ENARKAN MENYERTAI TENDER INI. TAKLIMAT ADALAH PADA 25 JULAI 2018 JAM 10.00 PAGI BERTEMPAT DI BILIK M ESYUARAT ANGGERIK, MENARA MPSP JALAN PERDA UTAMA B ANDAR PERDA BUKIT MERTAJAM. HANYA PENAMA DALAM SIJ IL KKM YANG LAYAK MENGHADIRI TAKLIMAT.

No. Tender

:

T0118020

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

29/06/2018

Tarikh Tutup

:

24/07/2018

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
MEMBEKAL 80 UNIT KOMPUTER DAN 15 UNIT NOTEBOOK UNT UK MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PEMBEKAL-PEMBE KAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MAL AYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG 210101 YANG BERKAITAN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TE NDER

No. Tender

:

T0418027

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

06/07/2018

Tarikh Tutup

:

31/07/2018

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
TENDER ` REQUEST FOR PROPOSAL` (RFP) BAGI CADANGAN KERJA-KERJA PENGGANTIAN LAMPU JALAN JENIS ` HIGH PRESSURE SODIUM VAPOUR (HPSV) KEPADA LAMPU JALAN J ENIS `LIGHT EMITTING DIODE` (LED) UNTUK SELURUH KA WASAN SEBERANG PERAI

Keterangan :
SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) DIBAWAH KELAS G7, KATEG ORI MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL ( ME ) , PENGKHUSUSAN E04 DAN BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN ( K KM) DI BAWAH KOD BIDANG 140503 DAN SURUHANJAYA TE NAGA DAN MASIH SAH. LAWATAN TAPAK PADA 10/7/2018 JAM 10.00 PAGI DI MENARA IBU PEJABAT MPSP BANDAR P ERDA SPT. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJ A.