MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,14000 BUKIT MERTAJAM,
PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//wwww.mpsp.gov.my
Emel : perolehan@mpsp.gov.my

Kenyataan (Tender & Sebutharga)


Makluman kepada semua petender/kontraktor/pembekal (Klik)


No. Sebutharga

:

S1417001

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

23/05/2017

Tarikh Tutup

:

05/06/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN MENCETAK DAN MEMBEKAL STIKER BULANAN MELETAK KERETA 2017-2018

Keterangan :
SEBUTHARGA DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR YANG BERDAFT AR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH B IDANG 221603 MENCETAK LABEL, POSTER, PELEKAT DAN I RON ON (PERLU LESEN KDN) ATAU 221604 MENCETAK LABE L, POSTER DAN PELEKAT (PLASTIK) (PERLU LESEN KDN)

No. Sebutharga

:

S0417053

Harga Dokumen

:

RM15

Tarikh Iklan

:

16/05/2017

Tarikh Tutup

:

06/06/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Kaunter

Butir Tawaran :
CADANGAN PENCAHYAAN DI PPR MAK MANDIN SPU BAGI PRO GRAM BANDAR SELAMAT

Keterangan :
BERDAFTAR DENGAN CIDB , GRED G1,G2 DAN G3 DAN SURU HANJAYA TENAGA. LAWATAN TAPAK PADA 23/5/2017 JAM 1 0.00 PAGI DI HADAPAN PANGSA PPR AMPANG JAJAR, MAK MANDIN, BUTTERWORTH, SPU. WAJIB HADIR PENAMA DI DA LAM SIJIL SAHAJA.

No. Sebutharga

:

S0117009

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

26/05/2017

Tarikh Tutup

:

08/06/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
PEMBELIAN PERISIAN ARCGIS FOR DESKTOP BASIC 10.5 SINGLE USE

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPA SYARIKAT-SYA RIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN M ALAYSIA BIDANG 210103 (SOFTWARE- SUPPLY ALL COMPUT ER SOFTWARE, OPERATING SYSTEM, DATABASE, OFF-THE S HELF PACKAGES INCLUDING MAINTENANCE)

No. Sebutharga

:

S0317012

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

26/05/2017

Tarikh Tutup

:

08/06/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
MEMBEKAL PAPAN TANDA JADUAL KUTIPAN SAMPAH, PEMOTO NGAN RUMPUT DAN PEMBERSIHAN AM KEPADA MAJLIS PERBA NDARAN SEBERANG PERAI

Keterangan :
MEMBEKAL PAPAN TANDA JADUAL KUTIPAN SAMPAH, PEMOTO NGAN RUMPUT DAN PEMBERSIHAN AM KEPADA MAJLIS PERBA NDARAN SEBERANG PERAI - 090201 PERALATAN KESELAMAT AN JALAN RAYA / PERABOT JALAN RAYA

No. Tender

:

T0417052

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

19/05/2014

Tarikh Tutup

:

14/06/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN MENAIKTARAF GERAI MAKANAN SETINGKAT DI PA SAR AWM SRI PENANTI SEDIADA DI ATAS LOT 583, MUKIM 3, SPT

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KON TRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA(LPIP/CIDB) GRED G2, KA TEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 DAN BERDAFTAR DI SEB ERANG PERAI TENGAH SAHAJA SERTA MASIH DIBENARKAN M ENYERTAI TENDER. LAWATAN TAPAK PADA 24/5/2017 DI P ASAR AWAM SRI PENANI, SPT JAM 3.00 PETANG. WAJIB H ADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA. LUKISAN BOLEH DI BELI DI KAUNTER BERPUSAT MPSP, SPT DENGAN HARGA RM10.00

No. Tender

:

T0417041

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

19/05/2017

Tarikh Tutup

:

14/06/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PEN YELENGGARAAN PASAR AWAM, KOMPLKES MAKAN, GERAN MAK AN, PUSAT PENJAJA, KISOK DAN TANDAS AWAM DI SEBERA NG PERAI SELATAN BAGI TEMPOH DUA TAHUN

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA(LPIP/CIDB) GRED G3 , KATEGORI B DAN CE PENGKHUSUSAN B24 DAN CE21 DA N MASIH DIBENARKAN MENYERTAI SEBUTHARGA. LAWATAN T APAK PADA 24/5/2017 JAM 10.00 PAGI , WAJIB HADIR P ENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Sebutharga

:

S0417026

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

22/05/2017

Tarikh Tutup

:

19/06/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN KERJA-KERJA PELEBARAN PERSIMPANGAN JALAN ANTARA JALAN PERSEKUTUAN DAN JALAN BUKIT MINYAK 2 TAMAN BUKIT MINYAK, BUKIT TENGAH SEBERANG PERAI TE NGAH.

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANG UNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) GRED G1 KATEGORI CE, SUB KEPALA CE01 DAN 21 SERTA MASI H DIBENARKAN MENYERTAI SEBUTHARGA INI. LAWATAN TAP AK ADALAH WAJIB, PADA 5/6/2017 JAM 10.00 PAGI DI H ADAPAN KFC BUKIT MINYAK, TINGKAT BUKIT MINYAK 7, T AMAN BUKIT MINYAK. SILA BAWA BERSAMA SIJIL ASAL CI DB UNTUK PENDAFTARAN. HANYA PENAMA DALAM SIJIL PEN DAFTARAN CIDB SAHAJA DIBENARKAN UNTUK MENGHADIRI L AWATAN TAPAK. WAKIL SYARIKAT TIDAK DIBENARKAN.

No. Tender

:

T0417063

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

26/05/2017

Tarikh Tutup

:

21/06/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN, LALULINTAS DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DENGAN NYA DI DUN BAGAN JERMAL (N8) DAN BAGAN DALAM (N9), SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH D UA (2) TAHUN

Keterangan :
TAWARAN ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRA KTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN IN DUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) GRED G5 KAT EGORI CE, SUB KEPALA CE01, CE21 DAN CE42 SERTA MAS IH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER. TAKLIMAT ADALAH WA JIB. SILA BAWA BERSAMA SIJIL ASAL CIDB UNTUK PENDA FTARAN. HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTARAN CIDB SAHAJA DIBENARKAN UNTUK MENGHADIRI TAKLIMAT. WAKIL SYARIKAT TIDAK DIBENARKAN. LAWATAN TAPAK/ TAKLIM AT AKAN DI ADAKAN PADA 31052017 DI AUDITORIUM MPSP , BANDAR PERDA, BUKIT MERTAJAM. WAJIB HADIR PENAMA DIDALAM SIJIL SAHAJA.

No. Sebutharga

:

S0417047

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

08/05/2017

Tarikh Tutup

:

29/05/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Kaunter

Butir Tawaran :
CADANGAN MENAIKTARAF LALUAN PEJALAN KAKI DAN KERJA -KERJA BERKAITAN UNTUK PROGRAM BANDAR SELAMAT DI H ADAPAN SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL, TKT MAK MAN DIN 3, MAK MANDIN, BUTTERWORTH, SPU

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALH DIPELAWA DARIPADA KONTRAK-KON TRAK YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN IND USTRI PEMBINAAN MALAYSIA(LPIPM/CIDB) DAN BERDAFTAR DI SEBERANG PERAI UTARA SAHAJA DAN MASIH DIBENARK AN MENYERTAI SEBUTHARGA INI. LAWATAN TAPAK PADA 15 /5/2017 JAM 10.00 PAGI DI HADAPAN SJK (T) TINGKAT MAK MANDIN 3, MAK MANDIN, SPU. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Sebutharga

:

S0417040

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

08/05/2017

Tarikh Tutup

:

29/05/2017

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
MEMBEKAL DAN MENGUJITERIMA PERALATAN, PERKAKASAN, MESIN-MESIN PEMBERSIHAN DAN MESIN-MESIN BENGKEL UN TUK MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PENYEBUTHA RGA-PENYEBUTHARGA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIA N KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDAN G YANG BERKAITAN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYE RTAI SEBUTHARGA LAWATAN TAPAK PADA 15/5/2017 JAM 1 0.00 PAGI DI PUSKEB MPSP, JALAN BAGAN LALANG, MAK MANDIN, BUTTERWORTH, P.PNANG (5.25 12.59 N) (100. 23 50.36 E). WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SA HAJA.