MAJLIS BANDARAYA SEBERANG PERAI
MENARA BANDARAYA
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,
14000 BUKIT MERTAJAM,PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//www.mbsp.gov.my
Emel : perolehan@mpsp.gov.my

Kenyataan (Tender & Sebutharga)


Makluman kepada semua petender/kontraktor/pembekal (Klik)


  MyMBSP Notifikasi tender & sebutharga boleh diperolehi melalui aplikasi MyMBSP.

No. Sebutharga

:

S0321002

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

21/04/2021

Tarikh Tutup

:

04/05/2021

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PENGURUSAN SISTEM LEACHATE TREATMENT, SISTEM KAWALAN BAU DAN SISTEM KAWALAN BUNYI DI ST ESEN PEMINDAHAN AMPANG JAJAR

Keterangan :
SEBUT HARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTO R-KONTRAKTOR TEMPATAN YANG BERDAFTAR DENGAN KEME NTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG 221008 (PELUPUSAN DAN PERAWATAN BUANGAN TE RJADUAL) ATAU 060103 (KIMIA MEMPROSES AIR) ATAU 13 0301 (PERALATAN SISTEM KUMBAHAN DAN AKSESORI) YANG BERKAITAN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI S EBUT HARGA.

No. Sebutharga

:

S0321004

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

21/04/2021

Tarikh Tutup

:

04/05/2021

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
BEKALAN TONG SAMPAH KEPADA MAJLIS BANDARAYA SEBERA NG PERAI BAGI TAHUN 2021

Keterangan :
SEBUT HARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTO R-KONTRAKTOR TEMPATAN YANG BERDAFTAR DENGAN KEME NTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG 080101 (KELENGKPAN/KEMUDAHAN AWAM) ATAU 08 0199 (PEMBUAT KELENGKAPAN/KEMUDAHAN AWAM) YANG BER KAITAN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI SEBUT HARGA

No. Sebutharga

:

S1620009

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

21/04/2021

Tarikh Tutup

:

04/05/2021

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA NAIKTARAF KAWASAN LAPANG DI LORONG BE LIMBING 2, TAMAN BELIMBING, SEBERANG PERAI TENGAH DAN KERJA YANG BERKAITAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SE BERANG PERAI.

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) DI BAWAH GR ED G1 KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE 14 MENGADAKAN KE MUDAHAN LANDSKAP TERMASUK MENANAM POKOK DAN RUMPUT ) DAN CE 21 KERJA-KERJA AM KEJURUTERAAN AWAM)

No. Tender

:

T2221001

Harga Dokumen

:

RM100

Tarikh Iklan

:

30/03/2021

Tarikh Tutup

:

26/04/2021

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA NAIKTARAF ROBINA EKO PARK FASA 2, TAMA N ROBINA, TELUK AIR TAWAR, BUTTERWORTH, PULAU PINA NG

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KON TRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) YANG DI BAWAH G RED G4 KATEGORI B, PENGKHUSUSAN B02, B04 DAN B26, KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE14, CE 19 DAN CE 21 DAN KETEGORI ME SUB KEPALA E11 MASIH DIBENARKAN MENYE RTAI TENDER PADA MASA INI. TAKLIMAT TAPAK ADALAH D IWAJIBKAN PADA 05 APRIL 2021 JAM 10.00 PAGI SECARA ATAS TALIAN. PIHAK YANG BERMINAT BOLEH MENGHANTAR EMAIL PADA JPSW@MBSP.GOV.MY BAGI MENDAPAT PAUTAN. HANYA SATU PAUTAN SAHAJA YANG AKAN DIBERIKAN KEPA DA SETIAP KONTRAKTOR UNTUK MEMASUKI TALIAN BERKENA AN DAN KEHADIRAN AKAN DIREKODKAN. SEBARANG PERTANY AAN BOLEH HUBUNGI ENCIK ARIZAN BIN AHMAD DI TALIAN 04-5497597.

No. Sebutharga

:

S1721001

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

14/04/2021

Tarikh Tutup

:

27/04/2021

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
MEMBEKAL ALAT LINDUNG DIRI DAN PERALATAN KESELAMA TAN UNTUK KAKITANGAN MAJLIS BANDARAYA SEBERANG PER AI

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PEMBEKAL-P EMBEKAL TEMPATAN YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG 020804 (PAKAIAN KESELAMATAN, KELENGKAPAN DAN AKSE SORI) YANG BERKAITAN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI SEBUTHARGA INI.

No. Sebutharga

:

S0421001

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

14/04/2021

Tarikh Tutup

:

27/04/2021

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
BEKALAN PENGHAWA DINGIN BAHARU JENIS AIR COOLED SP LIT UNIT DI PREMIS-PREMIS MILIK MAJLIS BANDARAYA S EBERANG PERAI

Keterangan :
SEBUT HARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PENYEBUT HARGA-PENYEBUT HARGA TEMPATAN BERTARAF BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSI A DI BAWAH ATAU SUB BIDANG 220301 - ALAT HAWA DING IN (WINDOW /SPLIT / BERPUSAT) YANG BERKAITAN SAHAJ A DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI SEBUT HARGA.