MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,14000 BUKIT MERTAJAM,
PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//wwww.mpsp.gov.my
Emel : perolehan@mpsp.gov.my

Kenyataan (Tender & Sebutharga)


Makluman kepada semua petender/kontraktor/pembekal (Klik)


No. Sebutharga

:

S0314006

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

24/09/2014

Tarikh Tutup

:

07/10/2014

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
MEMBEKAL BAHAN-BAHAN UNTUK MEMBUAT KOMPOSTER AEROB KEPADA MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWA NGAN MALAYSIA YANG BERKAITAN SAHAJA DAN MASIH DIBE NARKAN MENYERTAI SEBUTHARGA DIBAWAH KOD BIDANG 090 101-BAHAN BINAAN

No. Sebutharga

:

S1614009

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

29/09/2014

Tarikh Tutup

:

07/10/2014

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PANGKASAN POKOK-POKOK TEDUHAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI DI KAWASAN ZON 5 (KADUN BAGAN)

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWA NGAN MALAYSIA DI BAWAH KOD BIDANG 222104 (PERTANIA N/TANAMAN/LADANG/TAMAN/HUTAN DAN LADANG HUTAN)

No. Sebutharga

:

S1614005

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

29/09/2014

Tarikh Tutup

:

07/10/2014

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PANGKASAN POKOK-POKOK TEDUHAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI DI KAWASAN ZON 1 (KADUN SEBERANG JAYA)

Keterangan :

No. Sebutharga

:

S1614010

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

29/09/2014

Tarikh Tutup

:

07/10/2014

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PANGKASAN POKOK-POKOK TEDUHAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI DI KAWASAN ZON 4 (SEBER ANG PERAI SELATAN)

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWA NGAN MALAYSIA DIBAWAH KOD BIDANG 222104 (PERTANIAN /TANAMAN/LADANG/TAMAN/HUTAN DAN LADANG HUTAN)

No. Sebutharga

:

S1614006

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

29/09/2014

Tarikh Tutup

:

07/10/2014

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PANGKASAN POKOK-POKOK TEDUHAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI DI KAWASAN ZON 2 (KADUN MACHANG BUBOK)

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWA NGAN MALAYSIA DI BAWAH KOD BIDANG 222104 (PERTANIA N/TANAMAN/LADANG/TAMAN/HUTAN DAN LADANG HUTAN)

No. Sebutharga

:

S0414078

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

19/09/2014

Tarikh Tutup

:

09/10/2014

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
CADANGAN KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJA-KERJA PEMBA IKAN DAN PENYELENGGARAAN PASAR AWAM, KOMPLEKS MAKA NAN, GERAI MAKAN, PUSAT PENJAJA DAN BANGUNAN DI B AWAH HARTA MAJLIS DI SEBERANG PERAI TENGAH BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN

Keterangan :
TAWARAN INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KO NTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNA N INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) GRED G1 , KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 DAN MASIH DIBENA RKAN MENYERTAI SEBUTHARGA

No. Tender

:

T0114029

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

30/09/2014

Tarikh Tutup

:

29/10/2014

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
TENDER UNTUK MEMBELI KENDERAAN DAN PERALATAN PEJAB AT MILIK MAJLIS YANG DILUPUSKAN

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA SYARIKAT - SYA RIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN M ALAYSIA BIDANG 221901 (MEMBELI BARANG LUSUH TANPA PERMIT) ATAU 221902 (MEMBELI BARANG LUSUH DENGAN P ERMIT) UNTUK MENYERTAI TENDER
SYARIKAT-SYARIKAT HENDAKLAH BERDAFTAR DENGAN SISTEM E-PEROLEHAN KER AJAAN NEGERI PULAU PINANG (SYSP) MELALUI LAMAN WEB EP.PENANG.GOV.MY DAN TELAH DISAHKAN SIJIL PENDAFT ARAN MELALUI MANA-MANA AGENSI ADALAH LAYAK MENYERT AI TENDER INI. DOKUMEN TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (KEW.PA-22) DIJUAL SECARA ON-LINE MELALUI LAMAN WEB TERSEBUT.

SYARIKAT SYARIKAT JU GA DIMINTA MENGEMASKINI MAKLUMAT PENDAFTARAN, PENG ALAMAN KERJA, KERJA SEMASA, LOJI DAN KAKITANGAN DA LAM SISTEM PANGKALAN DATA TENDER / SEBUTHARGA DI L AMAN WEB WWW.MPSP.GOV.MY

TENDER AKAN DITUTU P PADA TARIKH SEPERTI DI ATAS. DOKUMEN TENDER YANG TELAH LENGKAP DIISI HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM SAMPUL SURAT BERMETERI DAN DITULIS DI SEBELAH ATA S KIRI SAMPUL NO. TENDER DAN JENIS KERJA YANG BERK AITAN SERTA DIMASUKKAN KE DALAM PETI TENDER DI KAU NTER BERPUSAT, MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI, JALAN PERDA UTAMA , BANDAR PERDA 14000 BUKIT MERTA JAM SEBELUM JAM 12.00 TENGAHARI.

PIHAK MPS P TIDAK TERIKAT UNTUK MENERIMA TENDER YANG TERTING GI ATAU SEBARANG TENDER
. TAKLIMAT PADA 8/10/20 14 JAM 10.00 PAGI I PUSAT SERVIS KENDERAAN BERAT M AJLIS (PUSKEB), MAK MANDIN, BUTTERWORTH.