MAJLIS BANDARAYA SEBERANG PERAI
MENARA BANDARAYA
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,
14000 BUKIT MERTAJAM,PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//www.mbsp.gov.my
Emel : perolehan@mpsp.gov.my

Kenyataan (Tender & Sebutharga)


Makluman kepada semua petender/kontraktor/pembekal (Klik)


  MyMBSP Notifikasi tender & sebutharga boleh diperolehi melalui aplikasi MyMBSP.

No. Tender

:

T0420016

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

11/06/2020

Tarikh Tutup

:

08/07/2020

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DI MENARA MBSP, BANGUN AN PEJABAT-PEJABAT CAWANGAN MBSP,KOMPLEKS SUKAN, M AHKAMAH MUNISIPAL,PUSKEB,SETOR MAK MANDIN, BENGKEL JALAN SIRAM, RUMAH-RUMAH PAM KAWASAN BANJIR, LOJI -LOJI NAJIS UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KON TRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) YANG MASIH DIB ENARKAN MENYERTAI TENDER PADA MASA INI DI BAWAH G4 KATEGORI B & CE - PENGKHUSUSAN B24 & CE21. KONTRA KTOR DIWAJIBKAN MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TA PAK PADA 17 JUN 2020 JAM 10.30 PAGI BERTEMPAT DI A UDITORIUM MENARA BANDARAYA MBSP BANDAR PERDA. SILA BAWA BERSAMA SIJIL ASAL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) UNTUK PENDAFTARAN. HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTARAN SPKK SAHAJA DIBENARKAN UNTUK MENGHADI RI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK INI. WAKIL SYARIKAT TIDAK DIBENARKAN.

No. Sebutharga

:

S0420011

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

25/06/2020

Tarikh Tutup

:

08/07/2020

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Tidak Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA NAIKTARAF RUANG KIMPALAN PUSKEB, MAK MANDIN, SPU.

Keterangan :
SEBUT HARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PENYEBUT HARGA-PENYEBUT HARGA YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) D AN BERDAFTAR DI DAERAH SEBERANG PERAI UTARA SAHAJA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG GRED G1, KATEGOR I CE PENGKHUSUSAN CE21. LAWATAN TAPAK TIDAK DIWAJ IBKAN BERTEMPAT DI PUSKEB MBSP, MAK MANDIN, BUTTER WORTH, PULAU PINANG.

No. Tender

:

T0720001

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

18/06/2020

Tarikh Tutup

:

08/07/2020

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PENGELUARAN & PENGHANTARAN BIL/ NOTIS E/ NOTIS PERINGATAN CUKAI TAKSIRAN MBSP SERTA PER KHIDMATAN LAIN YANG BERKAITAN

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA SYARIKAT-SYARI KAT PERNIAGAAN YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN K EWANGAN MALAYSIA DI BAWAH KOD BIDANG 221710 [ PERK HIDMATAN MEL PUKAL (BULK MAIL)]ATAU SUB BIDANG YAN G BERKAITAN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER INI.

No. Sebutharga

:

S0420006

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

25/06/2020

Tarikh Tutup

:

08/07/2020

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Tidak Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA NAIK TARAF TANDAS DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI RUMAH PAM KAWALAN BANJIR SR-3, SEBERA NG PERAI TENGAH

Keterangan :
SEBUT HARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PENYEBUT HARGA-PENYEBUT HARGA YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) DA N BERDAFTAR DI DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH SAHAJA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG YANG BERKAITAN S AHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI SEBUT HARGA G RED G1, KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21. LAWATAN TA PAK TIDAK DIWAJIBKAN BERTEMPAT DI RUMAH PAM SR3, L ORONG NANGKA 1, BUKIT MERTAJAM, PULAU PINANG.

No. Sebutharga

:

S0420034

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

25/06/2020

Tarikh Tutup

:

14/07/2020

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA MEMBAIKI, MENGATASI RESAPAN AIR HUJAN DI PERMUKAAN BUMBUNG DAN PERMUKAAN DINDING, MENGE CAT BANGUNAN, PEMBAIKAN PAGAR SERTA KERJA-KERJA YA NG BERKAITAN DI PEJABAT CAWANGAN JALAN BETEK, SPT

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) YANG BERDAF TAR DI DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH DI BAWAH GRED G1, KATEGORI B DAN CE, PENGKHUSUSAN B08,B14 DAN CE 21Y ANG BERKAITAN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENY ERTAI SEBUTHARGA INI. KONTRAKTOR DIWAJIBKAN MENGHA DIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK PADA 30 JUN 2020 B ERTEMPAT DI PEJABAT CAWANGAN MBSP JALAN BETEK, SPT JAM 3.00 PETANG. SILA BAWA BERSAMA SIJIL ASAL PER OLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) UNTUK PENDAFTARAN. HA NYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTARAN SPKK SAHAJA DIB ENARKAN UNTUK MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPA K INI. WAKIL SYARIKAT TIDAK DIBENARKAN.

No. Sebutharga

:

S0420021

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

25/06/2020

Tarikh Tutup

:

14/07/2020

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
BEKALAN ALAT GANTI MESIN-MESIN MEKANIKAL BAGI TEMP OH DUA (2) TAHUN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SEBERANG P ERAI

Keterangan :
SEBUT HARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PENYEBUT HARGA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN M ALAYSIA DI BAWAH BIDANG 130101 (MESIN DAN KELENGKA PAN BENGKEL) ATAU 130102 (MESIN DAN KELENGKAPAN KH USUS) ATAU SUB BIDANG YANG BERKAITAN SAHAJA DAN MA SIH DIBENARKAN MENYERTAI SEBUT HARGA INI. LAWATAN TAPAK (TIDAK DIWAJIBKAN) PADA 30 JUN 2020 BERTEMPA T DI PUSKEB MBSP, MAK MANDIN, BUTTERWORTH, PULAU P INANG JAM 10.00 PAGI

No. Tender

:

T0420027

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

18/06/2020

Tarikh Tutup

:

14/07/2020

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
BEKALAN KREN OVERHEAD RUMAH PAM PERAI B DAN FOUR P OST LIFT PUSKEB SERTA KERJA ¿KERJA BERKAITAN DI PU SKEB

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KON TRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (KKM) DI BAWAH KOD BIDANG 110202 (KREN) DAN 130101 (MESIN DAN KELENGKAPAN BENGKEL) DAN BER DAFTAR DENGAN JABATAN KESELEMATAN DAN KESIHATAN PE KERJAAN MALAYSIA (JKKP) ATAU SUB BIDANG YANG BERKA ITAN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER INI.
KONTRAKTOR DIWAJIBKAN MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK PADA 23 JUN 2020 JAM 10.00 PAGI BERTEMPAT DI PUSKEB MBSP, MAK MANDIN, BUTTERWORTH , PULAU PINANG. SILA BAWA BERSAMA SIJIL ASAL KEMEN TERIAN KEWANGAN MALAYSIA (KKM) UNTUK PENDAFTARAN. HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTRAN KKM SAHAJA DIB ENARKAN UNTUK MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPA K INI. WAKIL SYARIKAT TIDAK DIBENARKAN.

>