MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,14000 BUKIT MERTAJAM,
PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//wwww.mpsp.gov.my
Emel : perolehan@mpsp.gov.my

Kenyataan (Tender & Sebutharga)


Makluman kepada semua petender/kontraktor/pembekal (Klik)


  MyMPSP Notifikasi tender & sebutharga boleh diperolehi melalui aplikasi MyMPSP.

No. Tender

:

T0418012

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

05/04/2018

Tarikh Tutup

:

02/05/2018

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
CADANGAN KERJA-KERJA KECEMASAN BAGI MENGURANGKAN M ASALAH BANJIR DI TAMAN MERAK SEBERANG PERAI SELATA N

Keterangan :
TENDER ADALAH DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR YANG BERD AFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAA N MALAYSIA (CIDB) - GRED G2, KATEGORI CE, SUB KEPA LA CE01 & CE21. LAWATAN TAPAK PADA 12/4/2018 JAM 1 0.00 PAGI DI JAMBATAN JALAN MERAK, TAMAN MERAK, SP S. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Sebutharga

:

S0418004

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

19/04/2018

Tarikh Tutup

:

10/05/2018

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA MENAIKTARAF PARIT KONKRIT DAN KERJA-KE RJA BERKAITAN BAGI MENGATASI MASALAH BANJIR KILAT DI TAMAN DESA DAMAI, BUKIT MERTAJAM, SEBRANG PERAI TENGAH

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA(LPIP/CIDB) GRED G1 , KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 SERTA MASIH DIBEN ARKAN MENYERTAI SEBUTHARGA. TAKLIMAT ADALAH WAJIB. SILA BAWA BERSAMA SIJIL ASAL CIDB UNTUK PENDAFTAR AN. HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTARAN CIDB SAHA JA DIBENARKAN UNTUK MENGHADIRI TAKLIMAT. WAKIL SYA RIKAT TIDAK DIBENARKAN. TARIKH TAKLIMAT: 26/4/20 18 MASA:10.00 PAGI, TEMPAT: DI LORONG NANGKA 5, TAMAN DESA DAMAI (TEPI PADANG PERMAINAN) WAJI B HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Sebutharga

:

S0418027

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

19/04/2018

Tarikh Tutup

:

10/05/2018

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
CADANGAN MENURAP SEMULA TEMPAT LETAK KERETA DAN LA IN-LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN JAWI JAYA, SEBERA NG PERAI SELATAN

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA(LPIP/CIDB) GRED G1 , KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 DIBENARKAN MENYE RTAI SEBUTHARGA.

LAWATAN TAPAK PADA 26.4.20 18 JAM 10.00 PAGI DI TEMPAT LETAK KERETA PASAR AWA M JAWI JAYA SPS. PENAMA DALAM SIJIL SAHAJA WAJIB H ADIR.

No. Sebutharga

:

S0418028

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

19/04/2018

Tarikh Tutup

:

10/05/2018

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PENGGANTIAN ALATGA NTI KREN OVERHEAD, AERIAL PLATFORM DAN TWO & FOUR POST LIFT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
SEBUT HARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PENYEBUT HARGA-PENYEBUT HARGA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTE RIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BI DANG 110202 DAN JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA DIBENARKAN MENYERTAI SEBUT HAR GA.

LAWATAN TAPAK PADA 26.4.2018 JAM 10.00 PAGI DI PUSAT SERVIS KENDERAAN BERAT MPSP MAK MAND IN. KEHADIRAN ADALAH DIWAJIBKAN ATAS PENAMA DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Tender

:

T0418024

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

18/04/2018

Tarikh Tutup

:

16/05/2018

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN MEMBEKAL BAHAN BINAAN KEPADA MAJLI S PERBANDARAN SEBERANG PERAI UNTUK TEMPOH DUA TAHU N

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KON TRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA KOD BIDANG 090101 (BAHAN BINAAN) LAYAK M ENYERTAI TENDER INI.

LAWATAN TAPAK PADA 25/ 4/2018 JAM 10.00 PAGI DI BILIK MESYUARAT, TINGKAT 4, JABATAN KEJURUTERAAN. WAJIB HADIR PENAMA DI DAL AM SIJIL SAHAJA

No. Tender

:

T0418006

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

18/04/2018

Tarikh Tutup

:

16/05/2018

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BANGUNAN, TANDAS DAN L AIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI KOLAM RENANG MPSP , LEBUH KAMPUNG BANGALI, BUTTERWORTH, SPU

Keterangan :
TENDER ADALAH DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR YANG BERD AFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAA N MALAYSIA (CIDB) - GRED G2, KATEGORI CE - PENGKH USUSAN CE21 DAN KATEGORI B PENGKHUSUSAN B04.

LAWATAN TAPAK PADA 25/4/2018 JAM 10.00 PAGI DI KOLAM RENANG MPSP, LEBUH KAMPUNG BANGALI, SUTTERW ORTH, SPU. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJ A.

No. Tender

:

T0718003

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

20/04/2018

Tarikh Tutup

:

16/05/2018

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PENGELUARAN DAN PENGHANTARAN BIL/ NOT IS E/ NOTIS PERINGATAN CUKAI TAKSIRAN MPSP SERTA P ERKHIDMATAN YANG BERKAITAN SELAMA DUA (2) TAHUN.

Keterangan :
TENDER ADALAH DIPELAWA KEPADA PETENDER YANG BERDAF TAR DENGAN SIJIL KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH KOD BI DANG 221710. LAWATAN TAPAK PADA 25/4/2018 JAM 10.0 0 PAGI DI BILIK MESYUARAT JABATAN PERBENDAHARAAN, TINGKAT 12, MENARA MPSP, BANDAR PERDA. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Tender

:

T0418010

Harga Dokumen

:

RM100

Tarikh Iklan

:

20/04/2018

Tarikh Tutup

:

17/05/2018

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN KERJA-KERJA PEMASANGAN DAN PENYELE NGGARAAN ELEKTRIKAL SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAIT AN DENGANNYA SELAMA 2 TAHUN UNTUK BANGUNAN-BANGUNA N DAN HARTA MPSP DI KAWASAN SEBERANG PERAI TENGAH

Keterangan :
TENDER ADALAH DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR YANG BERD AFTAR DENGAN CIDB GRED E04,E05,E06 & E11 DAN SURUH ANJAYA TENAGA. LAWATAN TAPAK PADA 26/4/2018 JAM 10 .00 PAGI DI BILIK MESYUARAT TINGKAT 4, MENARA MPSP . WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Tender

:

T0418011

Harga Dokumen

:

RM100

Tarikh Iklan

:

20/04/2018

Tarikh Tutup

:

17/05/2018

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN KERJA-KERJA PEMASANGAN DAN PENYELE NGGARAAN ELEKTRIKAL SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAIT AN DENGANNYA SELAMA 2 TAHUN UNTUK BANGUNAN-BANGUNA N DAN HARTA MPSP DI KAWASAN SEBERANG PERAI UTARA ( SPU) DAN SEBERANG PERAI SELATAN(SPS)

Keterangan :
TENDER ADALAH DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR YANG BERD AFTAR DENGAN CIDB. GRED E04,E06 & E11 DAN SURUHANJ AYA TENAGA. LAWATAN TAPAK PADA 26/4/2018 JAM 10.0 0 PAGI DI BILIK MESYUARAT TINGKAT 4, MENARA MPSP. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Sebutharga

:

S0418015

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

05/04/2018

Tarikh Tutup

:

27/04/2018

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA PEMASANGAN JEREJAK KESELAMATAN PADA PI NTU DAN TINGKAP SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI DEPOH OPERASI PEMBERSIHAN MPSP TMN INDERAWASIH, S PT. LAWATAN TAPAK PADA 13/4/2018 JAM 10.00 PAGI DI DEPOH OPERASI PEMBERSIHAN TAMAN INDERAWASIH, SPT . WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SJIJIL SAHAJA.

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA(LPIPM/CIDB) GRED G 1, KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 DAN BERDAFTAR D I SEBERANG PERAI TENGAH SAHAJA SERTA MASIH DIBENAR KAN MENYERTAI SEBUTHARGA.

No. Sebutharga

:

S0418022

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

05/04/2018

Tarikh Tutup

:

27/04/2018

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA PENGGANTIAN MOZEK LANTAI KEPADA KONKRI T MEMANCA DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KOLAM R ENANG KOMPLEKS SUKAN JALAN BETEK, SPT

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA(LPIP/CIDB) GRED G1 , KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 DIBENARKAN MENYER TAI SEBUTHARGA. LAWATAN TAPAK PADA 13/04/2018 JAM 10.00 PAGI DI KOLAM RENANG JALAN BETEK, SPT. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.