MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,14000 BUKIT MERTAJAM,
PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//wwww.mpsp.gov.my
Emel : perolehan@mpsp.gov.my

Kenyataan (Tender & Sebutharga)


Makluman kepada semua petender/kontraktor/pembekal (Klik)


No. Sebutharga

:

S0414083

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

16/10/2014

Tarikh Tutup

:

04/11/2014

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJ I TAULIAHKAN PERALATAN SISTEM KAMERA LITAR TERTUTU P ( CCTV ) SEBANYAK 24 LOKASI YANG MENGGUNAKAN KAE DAH SOLAR (TANPA WAYAR) DI SELURUH SEBERANG PERAI

Keterangan :
TAWARAN ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRA KTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MA LAYSIA DI BAWAH BIDANG PERKHIDMATAN KOD 221304, 21 0103 DAN 210105 YANG BERKAITAN SAHAJA. LAWATAN TAP AK PADA 21/10/2014 JAM 10.00 PAGI DI AUDITORIUM MP SP, PERDA. WAJIB HADIR BAGI PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Sebutharga

:

S0414077

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

16/10/2014

Tarikh Tutup

:

04/11/2014

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJA-KERJA PEMBA IKAN DAN PENYELENGGARAAN PASAR AWAM, KOMPLEKS MAKA NAN, GERAI MAKAN, PUSAT PENJAJA DAN BANGUNAN DI B AWAH HARTA MAJLIS DI SEBERANG PERAI UTARA BAGI TEM POH SATU (1) TAHUN

Keterangan :
TAWARAN INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KO NTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNA N INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) GRED G1 , KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 DAN MASIH DIBENA RKAN MENYERTAI SEBUTHARGA. TAKLIMAT PADA 21/10/201 4 DI AUDITORIUM MPSP, JAM 10.30 PAGI. WAJIB HADIR BAGI PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Tender

:

T0314007

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

17/10/2014

Tarikh Tutup

:

06/11/2014

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
TENDER MEMBEKAL 12 ITEM PERALATAN PEMBERSIHAN KEPA DA MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI UNTUK TEMPOH DUA TAHUN

Keterangan :
TENDER INI DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYS IA DIBAWAH KOD BIDANG 060302 DAN 110301 DAN 020804 DAN 120401 DAN 070102 DAN 070303

No. Sebutharga

:

S0414084

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

17/10/2014

Tarikh Tutup

:

28/10/2014

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA PEMBINAAN SEBUAH TANDAS ORANG KURANG U PAYA (OKU) DI KOMPLEKS SUKAN BERTAM, SEBERANG PERA I UTARA

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) GRED G1, KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21DAN BERDAFTAR DI SEBERANG PERAI UTARA SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI SEBUTHARGA. LAWATAN TAPAK PADA 21/102014 JAM 10.00 PAGI DI KOMPLEK SUKAN BERTAM,SPU. PELAN BOLEH DIBELI DI KAUNTER BERPUSAT MPSP DENGAN HAR GA RM10.00.

No. Tender

:

T0114029

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

30/09/2014

Tarikh Tutup

:

29/10/2014

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
TENDER UNTUK MEMBELI KENDERAAN DAN PERALATAN PEJAB AT MILIK MAJLIS YANG DILUPUSKAN

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA SYARIKAT - SYA RIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN M ALAYSIA BIDANG 221901 (MEMBELI BARANG LUSUH TANPA PERMIT) ATAU 221902 (MEMBELI BARANG LUSUH DENGAN P ERMIT) UNTUK MENYERTAI TENDER
SYARIKAT-SYARIKAT HENDAKLAH BERDAFTAR DENGAN SISTEM E-PEROLEHAN KER AJAAN NEGERI PULAU PINANG (SYSP) MELALUI LAMAN WEB EP.PENANG.GOV.MY DAN TELAH DISAHKAN SIJIL PENDAFT ARAN MELALUI MANA-MANA AGENSI ADALAH LAYAK MENYERT AI TENDER INI. DOKUMEN TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (KEW.PA-22) DIJUAL SECARA ON-LINE MELALUI LAMAN WEB TERSEBUT.

SYARIKAT SYARIKAT JU GA DIMINTA MENGEMASKINI MAKLUMAT PENDAFTARAN, PENG ALAMAN KERJA, KERJA SEMASA, LOJI DAN KAKITANGAN DA LAM SISTEM PANGKALAN DATA TENDER / SEBUTHARGA DI L AMAN WEB WWW.MPSP.GOV.MY

TENDER AKAN DITUTU P PADA TARIKH SEPERTI DI ATAS. DOKUMEN TENDER YANG TELAH LENGKAP DIISI HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM SAMPUL SURAT BERMETERI DAN DITULIS DI SEBELAH ATA S KIRI SAMPUL NO. TENDER DAN JENIS KERJA YANG BERK AITAN SERTA DIMASUKKAN KE DALAM PETI TENDER DI KAU NTER BERPUSAT, MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI, JALAN PERDA UTAMA , BANDAR PERDA 14000 BUKIT MERTA JAM SEBELUM JAM 12.00 TENGAHARI.

PIHAK MPS P TIDAK TERIKAT UNTUK MENERIMA TENDER YANG TERTING GI ATAU SEBARANG TENDER
. TAKLIMAT PADA 8/10/20 14 JAM 10.00 PAGI I PUSAT SERVIS KENDERAAN BERAT M AJLIS (PUSKEB), MAK MANDIN, BUTTERWORTH.