MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,14000 BUKIT MERTAJAM,
PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//wwww.mpsp.gov.my
Emel : perolehan@mpsp.gov.my

Kenyataan (Tender & Sebutharga)


Makluman kepada semua petender/kontraktor/pembekal (Klik)


No. Tender

:

T0414075

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

06/11/2014

Tarikh Tutup

:

04/12/2014

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PEMBAIKAN SERTA MENYED IAKAN ALAT GANTI PAM DAN MESIN ANGKAT SAMPAH YANG TERDAPAT DI MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI UNTU K TEMPOH 3 TAHUN

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KON TRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DIDALAM KOD 220507 PAM/PAM AIR KOMPONEN DAN 130202 MESIN DAN KELENGKAPAN KHUSUS. LAWATAN TAPAK JAM 10.00 PAGI DI RUMAH PAM TMN CHAI LENG P ARK PRAI, SPT.P.PINANG. WAJIB HADIR PENAMA DI DALA M SIJIL SAHAJA. LAWATAN TAPAK PADA 13/11/2014 DI R UMAH PAM TAMAN CHAI LENG PARK PRAI SPT. PENDAFTARA N 9.30 PAGI - 10.00 PAGI. WAJIB HADIR PENAMA DI DA LAM SIJIL SAHAJA.

No. Tender

:

T0414083

Harga Dokumen

:

RM100

Tarikh Iklan

:

06/11/2014

Tarikh Tutup

:

04/12/2014

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN KONTRAK TAHUNAN KERJA-KERJA PENGAWASAN LA MPU ISYARAT SERTA KERJA-KERJA PEMASANGAN DAN PENYE LENGGARAAN PERALATAN-PERALATAN LAMPU ISYARAT YANG BERKAITAN DENGANNYA SELAMA DUA (2) TAHUN UNTUK KAW ASAN SEBERANG PERAI UTARA DAN SEBERANG PERAI SELAT AN

Keterangan :
TAWARAN ADALAH DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR YANG BER DAFTAR DENGAN SURUHANJAYA TENAGA DAN LEMBAGA PERIN DUSTRIAN PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) KOD BIDAN G G6 KATEGORI ME PENGKHUSUSAN E06
. LAWATAN TAP AK PADA 13/11/2014 JAM 9.00 PAGI DI BILIK MELUR. W AJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Tender

:

T0414070

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

12/11/2014

Tarikh Tutup

:

11/12/2014

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN UNTUK PERKHIDMATAN MEMBERSIH PARIT MONSUN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN PERIN DUSTRIAN PERAI (I), (III) DAN (IV), SEBERANG PERAI TENGAH, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN.

Keterangan :
TAWARAN ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRA KTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MA LAYSIA DI BAWAH BIDANG PERKHIDMATAN KOD 221006 YAN G BERKAITAN SAHAJA (TAKLIMAT PADA 20/11/2014 JAM 1 0.00 PAGI DI AUDITORIUM MPSP PERDA ADALAH WAJIB)

No. Tender

:

T0414071

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

12/11/2014

Tarikh Tutup

:

11/12/2014

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN UNTUK PERKHIDMATAN MEMBERSIH PARIT MONSUN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN PERIN DUSTRIAN PERAI (II) DAN BUKIT MINYAK, SEBERANG PER AI TENGAH, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
TAWARAN ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRA KTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MA LAYSIA DI BAWAH BIDANG PERKHIDMATAN KOD 221006 YAN G BERKAITAN SAHAJA (TAKLIMAT PADA 20/11/2014 JAM 1 0.00 PAGI DI AUDITORIUM MPSP PERDA ADALAH WAJIB)

No. Tender

:

T0414098

Harga Dokumen

:

RM100

Tarikh Iklan

:

12/11/2014

Tarikh Tutup

:

12/12/2014

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN KONTRAK TAHUNAN BAGI KERJA-KERJA PENYENGG ARAAN JALAN, LALULINTAS DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA BAGI PARLIMEN NIBONG TEBAL UNTUK TEMPOH 2 TAHUN.

Keterangan :
TENDER ADALAH DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR-KONTRAKTO R YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUST RI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) YANG BERKAITAN SAHALAWTAN TAPAK PADA 21/11/2014 JAM 10.00 PAGI DI ANGGERIK. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJ A.

No. Tender

:

T0414093

Harga Dokumen

:

RM100

Tarikh Iklan

:

12/11/2014

Tarikh Tutup

:

12/12/2014

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN KONTRAK TAHUNAN BAGI KERJA-KERJA PENYENGG ARAAN JALAN, LALULINTAS DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA BAGI PARLIMEN KEPALA BATAS UNTUK TEMPOH 2 TAHUN.

Keterangan :
TENDER ADALAH DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR-KONTRAKTO R YANG BERDAFTAR DENGAN . LEMBAGA PEMBANGUNAN INDU STRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) YANG BERKAITA N SAHAJA .
LAWTAN TAPAK PADA 21/11/2014 JAM 10. 00 PAGI DI ANGGERIK. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM S IJIL SAHAJA.

No. Tender

:

T0414095

Harga Dokumen

:

RM100

Tarikh Iklan

:

12/11/2014

Tarikh Tutup

:

12/12/2014

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN KONTRAK TAHUNAN BAGI KERJA-KERJA PENYENGG ARAAN JALAN, LALULINTAS DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA BAGI PARLIMEN BAGAN UNTUK TEMPOH 2 TAHUN .

Keterangan :
TENDER ADALAH DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR-KONTRAKTO R YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUST RI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) YANG BERKAITAN SAHAJA. LAWTAN TAPAK PADA 21/11/2014 JAM 10.00 PAG I DI ANGGERIK. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL S AHAJA.

No. Tender

:

T0414097

Harga Dokumen

:

RM100

Tarikh Iklan

:

12/11/2014

Tarikh Tutup

:

12/12/2014

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN KONTRAK TAHUNAN BAGI KERJA-KERJA PENYENGG ARAAN JALAN, LALULINTAS DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA BAGI PARLIMEN BUKIT MERTAJAM UNTUK TEMPO H 2 TAHUN.

Keterangan :
TENDER ADALAH DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR-KONTRAKTO R YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUST RI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) YANG BERKAITAN SAHAJA. LAWTAN TAPAK PADA 21/11/2014 JAM 10.00 PAG I DI AGGERIK. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SA HAJA.

No. Tender

:

T0414096

Harga Dokumen

:

RM100

Tarikh Iklan

:

12/11/2014

Tarikh Tutup

:

12/12/2014

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN KONTRAK TAHUNAN BAGI KERJA-KERJA PENYENGG ARAAN JALAN, LALULINTAS DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA BAGI PARLIMEN PERMATANG PAUH UNTUK TEMPO H 2 TAHUN.

Keterangan :
TENDER ADALAH DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR-KONTRAKTO R YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUST RI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) YANG BERKAITAN SAHAJA. LAWTAN TAPAK PADA 21/11/2014 JAM 10.00 PAG I DI ANGGERIK. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL S AHAJA.

No. Tender

:

T0414094

Harga Dokumen

:

RM100

Tarikh Iklan

:

12/11/2014

Tarikh Tutup

:

12/12/2014

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN KONTRAK TAHUNAN BAGI KERJA-KERJA PENYENGG ARAAN JALAN, LALULINTAS DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA BAGI PARLIMEN TASEK GELUGOR UNTUK TEMPOH 2 TAHUN.

Keterangan :
TENDER ADALAH DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR-KONTRAKTO R YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUST RI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) YANG BERKAITAN SAHAJA. LAWTAN TAPAK PADA 18/11/2014 JAM 10.00 PAG I DI AUDITORIUM. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Tender

:

T0414079

Harga Dokumen

:

RM100

Tarikh Iklan

:

12/11/2014

Tarikh Tutup

:

12/12/2014

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN KONTRAK TAHUNAN BAGI KERJA-KERJA PENYENGG ARAAN JALAN, LALULINTAS DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA BAGI PARLIMEN BATU KAWAN UNTUK TEMPOH 2 TAHUN.

Keterangan :
TENDER ADALAH DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR-KONTRAKTO R YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUST RI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) YANG BERKAITAN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER SEPER TI BERIKUT:- LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAA N MALAYSIA (LPIPM/CIDB) GRED G5 KATEGORI CE SUBKEP ALA CE21 DAN CE32. LAWTAN TAPAK PADA 21/11/2014 JA M 10.00 PAGI DI ANGGERIK. WAJIB HADIR PENAMA DI DA LAM SIJIL SAJIL.

No. Tender

:

T0414051

Harga Dokumen

:

RM100

Tarikh Iklan

:

19/11/2014

Tarikh Tutup

:

16/12/2014

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN KONTRAK TAHUNAN KERJA-KERJA PEMASANGAN DA N PENYELENGGARAAN ELEKTRIK LAMPU JALAN,LAMPU TAMAN ,LAMPU HIASAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DEN GANNYA SELAMA 2 TAHUN DI KAWASAN SPU

Keterangan :
BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PERINDUSTRIAN PEMBINAAN M ALAYSIA(LPIPM/CIDB)GRED G4 ATAU G5 KATEGORI ME,PEN GKHUSUSAN E04,E06 & E011 SERTA BERDAFTAR DENGAN SU RUHANJAYA TENAGA(ST). LAWATAN TAPAK PADA 25/11/201 4 JAM 9.00 PAGI DI BILIK MELUR.WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL.

No. Tender

:

T0414085

Harga Dokumen

:

RM100

Tarikh Iklan

:

19/11/2014

Tarikh Tutup

:

16/12/2014

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN KONTRAK TAHUNAN KERJA-KERJA PEMASANGAN DA N PENYELENGGARAAN ELEKTRIK LAMPU JALAN,LAMPU TAMAN ,LAMPU HIASAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DEN GANNYA SELAMA 2 TAHUN DI KAWASAN SPT

Keterangan :
BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PERINDUSTRIAN PEMBINAAN M ALAYSIA(LPIPM/CIDB)GRED G4 ATAU G5,KATEGORI ME,PEN GKHUSUSAN E04,E06 & E011 SERTA BERDAFTAR DENGAN SU RUHANJAYA TENAGA(ST). LAWATAN TAPAK PADA 25/11/201 4 JAM 9.00 PAGI DI BILIK MELUR. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Sebutharga

:

S0114031

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

26/11/2014

Tarikh Tutup

:

17/12/2014

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Kaunter

Butir Tawaran :
SEBUTHARGA MEMBELI PROTON PERDANA EXECUTIVE V6 MIL IK MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI YANG DILUPUSK AN

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA ORANG PERS EORANGAN ATAU SYARIKAT - SYARIKAT YANG BERDAFTAR D ENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA BIDANG 221901 (MEMBELI BARANG LUSUH TANPA PERMIT) ATAU 221902 (M EMBELI BARANG LUSUH DENGAN PERMIT) UNTUK MENYERTAI SEBUTHARGA
SYARIKAT-SYARIKAT HENDAKLAH BERDAFT AR DENGAN SISTEM PEROLEHAN KERAJAAN NEGERI PULAU P INANG (SYSP) MELALUI LAMAN WEB EP.PENANG.GOV.MY DA N TELAH DISAHKAN SIJIL PENDAFTARAN MELALUI MANA-MA NA AGENSI ADALAH LAYAK MENYERTAI SEBUTHARGA INI. B ORANG SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (KEW .PA-25) DIJUAL SECARA ON-LINE MELALUI LAMAN WEB TE RSEBUT.

SYARIKAT SYARIKAT JUGA DIMINTA ME NGEMASKINI MAKLUMAT PENDAFTARAN, PENGALAMAN KERJA, KERJA SEMASA, LOJI DAN KAKITANGAN DALAM SISTEM PA NGKALAN DATA TENDER / SEBUTHARGA DI LAMAN WEB WWW. MPSP.GOV.MY

SEBUTHARGA AKAN DITUTUP PADA TA RIKH SEPERTI DI ATAS. BORANG SEBUTHARGA YANG TELAH LENGKAP DIISI HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM SAMPU L SURAT BERMETERI DAN DITULIS DI SEBELAH ATAS KIRI SAMPUL NO. SEBUTHARGA DAN JENIS KERJA YANG BERKAI TAN SERTA DIMASUKKAN KE DALAM PETI SEBUTHARGA DI K AUNTER BERPUSAT, MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI , JALAN PERDA UTAMA , BANDAR PERDA 14000 BUKIT MER TAJAM SEBELUM JAM 12.00 TENGAHARI.

PIHAK M PSP TIDAK TERIKAT UNTUK MENERIMA SEBUTHARGA YANG T ERTINGGI ATAU SEBARANG SEBUTHARGA.
.LAWATAN TA PAK PADA 4/12/2014 JAM 10.00 PAGI BERKUMPUL DI BEN GKELA SERVIS KENDERAAN BERAT(PUSKEB) MAK MANDIN.