MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,14000 BUKIT MERTAJAM,
PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//wwww.mpsp.gov.my
Emel : perolehan@mpsp.gov.my

Kenyataan (Tender & Sebutharga)


Makluman kepada semua petender/kontraktor/pembekal (Klik)


  MyMPSP Notifikasi tender & sebutharga boleh diperolehi melalui aplikasi MyMPSP.

No. Sebutharga

:

S0119005

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

22/08/2019

Tarikh Tutup

:

04/09/2019

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN PEJABAT MAHKAMAH MUNISIPAL DAN PEJABAT CAWANGAN BUTTERWORTH MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWA NGAN MALAYSIA DI BAWAH KOD BIDANG 221001 SAHAJA DA N MASIH DIBENARKAN MENYERTAI SEBUTHARGA.

No. Tender

:

T0419031

Harga Dokumen

:

RM100

Tarikh Iklan

:

22/08/2019

Tarikh Tutup

:

18/09/2019

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN PEMBINAAN STOR SITAAN DIREKTORAT PENGUATK UASAAN MPSP DI ATAS 7520, 7532 DAN 7533 MUKIM 15, SIMPANG AMPAT, SEBERANG PERAI SELATAN, PULAU PINAN G

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KON TRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) DI BAWAH GRED G 4, KATEGORI B & CE -PENGKHUSUSAN B04 & CE21 YANG M ASIH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER PADA MASA INI. KO NTRAKTOR DIWAJIBKAN MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATA N TAPAK PADA 28 OGOS 2019 JAM 9.30 PAGI BERTEMPAT DI AUDITORIUM MENARA MPSP. SILA BAWA BERSAMA SIJIL ASAL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) UNTUK PENDAF TARAN. HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTRAN SPKK SA HAJA DIBENARKAN UNTUK MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWA TAN TAPAK INI. WAKIL SYARIKAT TIDAK DIBENARKAN. LU KISAN BOLEH DIPEROLEHI DI KAUNTER BERPUSAT MPSP DE NGAN HARGA RM270.00.

No. Tender

:

T1119001

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

22/08/2019

Tarikh Tutup

:

18/09/2019

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
"REQUEST FOR PROPOSAL" (RFP) BAGI CADANGAN PENGAMB ILALIHAN PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN KOMPLEKS K OLAM RENANG AWAM SEBERANG JAYA MILIK MPSP

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KON TRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG 220507 ( PENYELENGGARAAN PUMP / PAIP AIR DAN KOMPONEN), 221 506 (PENYEWAAN DAN PENGURUSAN BANGUNAN / PEJABAT / STOR / RUANG NIAGA / RUMAH KEDIAMAN) DAN 221005 ( MENCUCI KOLAM RENANG) YANG BERKAITAN SAHAJA DAN MA SIH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER INI. KONTRAKTOR DI WAJIBKAN MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK PAD A 28 OGOS 2019 JAM 2.30 PETANG BERTEMPAT DI AUDITO RIUM MENARA MPSP. SILA BAWA BERSAMA SIJIL ASAL KEM ENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (KKM) UNTUK PENDAFTARAN . HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTRAN KKM SAHAJA D IBENARKAN UNTUK MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TA PAK INI. WAKIL SYARIKAT TIDAK DIBENARKAN.

No. Tender

:

T0419044

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

22/08/2019

Tarikh Tutup

:

18/09/2019

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KONTRAK TAHUNAN UNTUK PERKHIDMATAN MEMBERSIH PARIT MONSUN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN PERIN DUSTRIAN PERAI ( PERAI I,II,III) UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KON TRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG BIDANG 2 21006 (MEMBERSIH PANTAI / SUNGAI / TERUSAN / EMPAN GAN / TASEK) YANG BERKAITAN SAHAJA DAN MASIH DIBEN ARKAN MENYERTAI TENDER INI. KONTRAKTOR DIWAJIBKAN MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK PADA 28 OGOS 2019 JAM 11.00 PAGI BERTEMPAT DI AUDITORIUM MENAR A MPSP. SILA BAWA BERSAMA SIJIL ASAL KEMENTERIAN K EWANGAN MALAYSIA (KKM) UNTUK PENDAFTARAN. HANYA PE NAMA DALAM SIJIL PENDAFTRAN KKM SAHAJA DIBENARKAN UNTUK MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK INI. W AKIL SYARIKAT TIDAK DIBENARKAN.

No. Tender

:

T1819005

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

25/07/2019

Tarikh Tutup

:

26/08/2019

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
MEMBEKAL SERVER UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PEMBEKAL-PEMBE KAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MAL AYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG 210101, HAR DWARE (LOW END TECHNOLOGY) YANG BERKAITAN SAHAJA D AN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER INI. HANYA PE NAMA DALAM SIJIL PENDAFTRAN KKM SAHAJA DIBENARKAN UNTUK MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK INI PA DA 5 OGOS 2019 JAM 2.30 PETANG BERTEMPAT DI AUDITO RIUM MPSP, MENARA MPSP. WAKIL SYARIKAT TIDAK DIBEN ARKAN.

No. Tender

:

T1619008

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

01/08/2019

Tarikh Tutup

:

28/08/2019

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN PENGINDAHAN LANDSKAP DI KAWASAN ZON PEMAM PAN, PLOT 1014, LEBUH BERTAM PERDANA, BERTAM PER DANA FASA 3, BANDAR BERTAM PERDANA, KEPALA BATAS, SEBERANG PERAI UTARA (SPU), PULAU PINANG.

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR YAN G BERPENGALAMAN DAN BERKELAYAKAN YANG BERDAFTAR DE NGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYS IA (CIDB) DI BAWAH KOD BIDANG G2, KATEGORI CE14 (M ENGADAKAN KEMUDAHAN LANDSKAP TERMASUK MENANAM POKO K DAN RUMPUT) DAN KATEGORI CE21 (KERJA-KERJA AM KE JURUTERAAN AWAM). KONTRAKTOR DIWAJIBKAN MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK PADA 07 OGOS 2019 JAM 10.00 PAGI BERTEMPAT DI AUDITORIUM MENARA MPSP. SI LA BAWA BERSAMA SIJIL ASAL PEROLEHAN KERJA KERAJAA N (SPKK) UNTUK PENDAFTARAN. HANYA PENAMA DALAM SIJ IL PENDAFTRAN SPKK SAHAJA DIBENARKAN UNTUK MENGHAD IRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK INI TERHAD KEPADA 2 ORANG IAITU PENGARAH SYARIKAT DAN WAKIL / PENYELI A SYARIKAT. PELAN BUTIRAN SAIZ A3 BOLEH DIPEROLEHI DI KAUNTER BERPUSAT MPSP PADA HARGA RM5.00 SATU S ET.

No. Tender

:

T1619005

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

01/08/2019

Tarikh Tutup

:

28/08/2019

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN NAIKTARAF PENGINDAHAN KAWASAN LAPANG DI TINGKAT SERINDIT 3, TAMAN DESA JAWI , SEBERANG PER AI SELATAN

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR YAN G BERPENGALAMAN DAN BERKELAYAKAN YANG BERDAFTAR DE NGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYS IA DI BAWAH KOD BIDANG G3 , KATEGORI PENGKHUSUSAN CE 14 (MENGADAKAN KEMUDAHAN LANDSKAP TERMASUK MENA NAM POKOK DAN RUMPUT) & CE 21 ( KERJA-KERJA AM KEJ URUTERAAN AWAM). KONTRAKTOR DIWAJIBKAN MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK PADA 07 OGOS 2019 JAM 1 1.00 PAGI BERTEMPAT DI AUDITORIUM MENARA MPSP. SIL A BAWA BERSAMA SIJIL ASAL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) UNTUK PENDAFTARAN. HANYA PENAMA DALAM SIJI L PENDAFTRAN SPKK SAHAJA DIBENARKAN UNTUK MENGHADI RI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK INI TERHAD KEPADA 2 ORANG IAITU PENGARAH SYARIKAT DAN WAKIL / PENYELIA SYARIKAT. PELAN BUTIRAN SAIZ A3 BOLEH DIPEROLEHI DI KAUNTER BERPUSAT MPSP PADA HARGA RM10.00 SATU S ET.